Zarządzenie Nr 1/NZ/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu

z dnia 14 października 2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu

w związku ze  względu  na  aktualną  sytuację  epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów

 

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu w okresie od dnia 19 października 2020 r. do dnia 23 października 2020 r. w związku na  aktualną  sytuację  epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia  funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty  w  związku z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r.  poz. 493 ze zm.)

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły: www.sp1.sandomierz.pl.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Waldemar Gosek - Dyrektor szkoły