ZARZĄDZENIE Nr 1/NZ/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu

z dnia 15 stycznia 2021 r.

w sprawie funkcjonowania szkoły od dnia 18.01.2021 r.        

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.                

Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) zarządza się, co następuje:

§ 1

Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III, wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym, wg wytycznych Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu, stanowiący załącznik nr 1 (znajdujacy się na stronie szkoły w zakładce Procedury bezpieczeństwa od 01.09.2020 r.)

§ 2

Uczniowie klas IV-VIII nadal będą się uczyć zdalnie wg dotychczasowego planu nauczania.

§ 3

  1. W szkole mogą odbywać się zajęcia rewalidacyjne i zajęcia specjalistyczne ustalone w IPET-ach, zajęcia SI, koła zainteresowań,
  2. W dalszym ciągu umożliwiamy uczniom klas ósmych konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych / j. polski, matematyka, j. angielski / w dniach i godzinach realizowanych do czasu przerwy w nauce,
  3. Zapewniamy funkcjonowanie działalności opiekuńczej dla uczniów klas I-III w świetlicy szkolnej w godzinach 7.00 – 16.30.
  4. Umożliwimy i udostępnimy pomieszczenia w szkole do przeprowadzania II etapu konkursów przedmiotowych.

§ 4

Zobowiązuję nauczycieli do zapoznania się z wytycznymi Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu, a wychowawców klas I – III do przesłania zarządzenia i wytycznych rodzicom uczniów klas młodszych.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu drogą elektroniczną.

                        

                                                                                              Waldemar Gosek

                                                                                               Dyrektor Szkoły