Zapisy do klasy I na rok szkolny 2019/2020

Zarządzenie Nr 14/2019/CUW

Burmistrza Miasta Sandomierza

z  dnia 21 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu i ogólnych zasad rekrutacji dzieci do Samorządowych Przedszkoli i Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz

Na podstawie art. 6 ust. 1 art. 7 ust. 1 pkt. 8, art. 30 ust. 1 oraz art. 31 ustawy z  dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 130 ust. 1 i art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2018 r, poz. 996 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r, poz. 610)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do Przedszkoli Samorządowych i klas pierwszych Szkół Podstawowych stanowiących odpowiednio Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wprowadzam Zasady Ogólne Rekrutacji dzieci do Samorządowych Przedszkoli i Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz, stanowiące odpowiednio Załączniki Nr 3 i Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorom Samorządowych Przedszkoli i Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta Sandomierza Nr 12/2018/CUW z Burmistrza Miasta Sandomierza z  dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie: ustalenia harmonogramu i ogólnych zasad rekrutacji dzieci do Samorządowych Przedszkoli i Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Uchwała Nr L/677/2017

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym.

Na podstawie art. 131 ust. 4-6 i art. 133 ust. 2-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) oraz  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Kryteria rekrutacji oraz liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym wraz z przyznaną liczbą punktów.

2. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o przedszkolu, szkole podstawowej - należy przez
to rozumieć publiczne przedszkole, publiczną szkołę podstawową, dla których Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym.

§ 3. Do publicznego przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Sandomierz w drodze dwuetapowego postępowania rekrutacyjnego przy czym kryteria z etapu pierwszego określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.).

§ 4. Określa się następujące kryteria wraz z przyznaną liczbą punktów na drugim etapie w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli:

Lp.

Nazwa kryterium

Dokument określający spełnienie kryterium

Liczba punktów

1.

dziecko korzystające z pełnej oferty przedszkola   ( powyżej podstawy programowej )

oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów kandydata o korzystaniu z pełnej oferty przedszkola, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

10 punktów za każdą deklarowaną godzinę powyżej podstawy programowej - maksymalnie 60 punktów,

2.

dziecko obojga rodziców / prawnych opiekunów pracujących lub studiujących w systemie stacjonarnym

oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów kandydata o zatrudnieniu lub oświadczenie o:

pobieraniu nauki w systemie dziennym lub oświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

20 punktów,

3.

dziecko, którego rodzeństwo zostało zadeklarowane na ten sam rok szkolny

oświadczenie o korzystaniu przez rodzeństwo kandydata z Przedszkola Samorządowego w Sandomierzu, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

10 punktów,

§ 5. 1. Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli publicznych.

2. O przyjęciu do przedszkola decyduje liczba uzyskanych punktów.

§ 6. Dzieci zamieszkałe poza terenem Gminy Sandomierz mogą być przyjęte do publicznego przedszkola, dla którego Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego wobec dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Sandomierz, gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w przedszkolu, wówczas kryteria rekrutacji określone w § 4 stosuje się odpowiednio.

§ 7. Określa się następujące kryteria wraz z przyznaną liczbą punktów dla potrzeb rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej:

Lp.

Nazwa kryterium

Dokument określający spełnienie kryterium

Liczba punktów

1.

dziecko, którego rodzeństwo uczy się w wybranej szkole

oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do wybranej szkoły, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały

10 punktów

2.

dziecko, którego co najmniej jeden z rodziców / prawnych opiekunów pracuje na terenie Sandomierza

oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o zatrudnieniu na terenie Miasta Sandomierza lub oświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub o zatrudnieniu jako obecny lub były pracownik miejskich placówek oświatowych, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały

4 punkty ( maksymalnie 8 punktów)

3.

dziecko obecnego lub byłego pracownika miejskich placówek oświatowych

6 punktów

4.

dziecko, którego rodzeństwo uczy się w szkole na terenie Sandomierza

oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły na terenie Miasta Sandomierza, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały

4 punkty

5.

dziecko, którego krewni wspierający  rodziców / prawnych opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki zamieszkują w obwodzie wybranej szkoły

oświadzczenie rodziców / opiekunów prawnych o zamieszkiwaniu krewnych w obwodzie wybranej szkoły stanowi Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały

2 punkty

§ 8. Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych szkół podstawowych.

§ 9. Dzieci zamieszkałe poza terenem Gminy Sandomierz mogą być przyjęte do publicznej szkoły podstawowej, dla której Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego wobec dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Sandomierz, gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w szkole podstawowej, wówczas kryteria rekrutacji określone w §7 stosuje się odpowiednio.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 11. Traci moc uchwała Nr XXXIX/498/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2017 roku  w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dla których Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza


Piotr Chojnacki

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 14/2019/CUW

Burmistrza Miasta Sandomierza

z dnia 21 stycznia 2019 r.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH na rok szkolny 2019/2020

4 lutego 2019 roku – 27 lutego 2019 roku

do godz. 14.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

28 lutego 2019 roku

do godz. 12.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

28 lutego 2019 roku do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu  rekrutacyjnym.

1 marca 2019 roku – 10 marca 2019 rokudo godz. 14.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

11 marca 2019 roku  do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od  11 marca 2019 roku                                     

Procedura odwoławcza:

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej

do szkół podstawowych dysponującymi wolnymi miejscami

26 marca 2019 roku – 28 marca 2019 roku

do godz. 14.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagęw postępowaniu rekrutacyjnym.

29 marca 2019 roku

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

1 kwietnia 2019 roku do godz. 14.00                           

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym.   

2 kwietnia 2019 roku – 5 kwietnia 2019 roku

do godz. 12.00                              

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia  w postaci pisemnego oświadczenia

5 kwietnia 2019 roku do godz. 14.00             

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.

Od 8 kwietnia 2019 roku                                    

Procedura odwoławcza:

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych     i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata/ opiekun prawny może wystąpić do Komisji      Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły;

Uzasadnienie sporządza komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpieniaz wnioskiem    o uzasadnienie;

Rodzic/opiekun prawny kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia  może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna;

Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania;

Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 14/2019/CUW

                                                                                                   Burmistrza Miasta Sandomierza

z dnia 21 stycznia 2019 r.

Rozdział 1.

Zasady ogólne rekrutacji uczniów do klas pierwszych Szkół Podstawowych, dla których  Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym

§ 1. 1.Do klasy pierwszej ośmioletniej Szkoły Podstawowej w Sandomierzu przyjmowane są:

                   1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców/ opiekunów prawnych;

2) na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami oraz jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają.

2. Zapisu do szkoły dokonują rodzice / opiekunowie prawni.

3. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym  roku    kalendarzowym  kończą  odpowiednio 6 lat na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku posiadania orzeczenia z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą odpowiednio 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego.

4.Przyjęcie ucznia zamieszkałego poza obwodem szkoły w trakcie roku szkolnego skutkujące przeprowadzeniem  zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, może być dokonane przez dyrektora szkoły po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 

§ 2. 1.Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Warunkiem udziału w postępowaniu rekrutacyjnym dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły do klasy pierwszej jest złożenie przez rodzica /opiekuna prawnego w terminie określonym regulaminem i harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym wniosku wraz z dokumentami i informacją o preferencjach wyboru nie więcej niż trzech szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

3. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr L/677/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym.

4.  Rekrutacja kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych odbywa się na takich samych zasadach jak do oddziałów ogólnodostępnych. Dokumentem kwalifikującym do oddziału integracyjnego jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez właściwą Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, złożone z kompletem dokumentów rekrutacyjnych do szkoły pierwszego wyboru oraz do szkoły obwodowej (w przypadku wyboru szkoły obwodowej). Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może być złożonew postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica, opiekuna prawnego kandydata.

5. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowaniarekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do  przyjęcia.

6. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

7. Jeżeli rodzice/opiekunowie prawni nie potwierdzą woli zapisu dziecka do szkoły, wówczas traci ono przydzielone mu miejsce.

8. Ostateczna publikacja wyników rekrutacji odbędzie się poprzez zamieszczenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na tablicy ogłoszeń  w siedzibie szkoły.

9. W przypadku wolnych miejsc przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne uzupełniające, którego wyniki ogłasza się do dnia 31 sierpnia roku, w którym dziecko objęte obowiązkiem naukiw klasie pierwszej rozpoczyna naukę.

§ 3. 1.Informację o przydzieleniu dziecka do konkretnej klasy podaje się rodzicom /opiekunom prawnym do wiadomości na zebraniu organizacyjnym, którego  termin ustala dyrektor szkoły.

       2.W przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka w szkole innej niż obwodowa, rodzic /opiekun prawny jest zobowiązany do powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu realizacji przez nie obowiązku szkolnego.

§ 4. Oddziały integracyjne mogą zostać utworzone w szkole po zasięgnięciu opinii Organu Prowadzącego.

§ 5.  1.Dyrektor Szkoły Podstawowej powołuje skład Komisji  Rekrutacyjnej.

       2. Skład Komisji musi liczyć co najmniej trzech nauczycieli danej szkoły.

§ 6. 1.W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętychi kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata /opiekun prawny może wystąpić do KomisjiRekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

2. Uzasadnienie sporządza komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia  z wnioskiem o uzasadnienie.

3. Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia  może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5.Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

       § 7. 1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do danej publicznej szkoły.

        2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w publicznej szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora  szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

       § 8. 1.Ustala się wzór zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszych zasad.

2. Ustala się wzór wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszych zasad.

3. Ustala się wzór potwierdzenia wolistanowiącyzałącznik nr 3 do niniejszych zasad.

       § 9. W sprawach nieuregulowanych w Ogólnych Zasadach Rekrutacji mają zastosowanie zapisy zawarte w wewnętrznych Regulaminach Szkół Podstawowych w Sandomierzu.

Załącznik Nr 1 do zasad ogólnych

ZGŁOSZENIE O PRZYJĘCIE DZIECKA
DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w SANDOMIERZU

Proszę o przyjęcie mojej/mojego* córki/syna* w roku szkolnym 2019/2020 do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu.

 Dane osobowe dziecka:

          Nazwisko:…………………………………………………..…....

Imiona:……………………………………………………....…..

          Data urodzenia: dzień……….... miesiąc………………….… rok…………………............

          PESEL:                                 2   

          Seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość ( w przypadku gdy dziecko nie posiada numeru PESEL) …………………………………………………

          Imiona i nazwiska rodziców/ opiekunów prawnych ………………………………….………..

          tel. kom. matki……………….……………. tel. kom. ojca…………......………………………

          adres e-mail…………………………..………………………………………………….………

          Dodatkowe informacje:

a)       Czy dziecko posiada opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej?             TAK / NIE*

b)       Czy dziecko będzie korzystało z opieki świetlicowej ?                                                            TAK / NIE*

c)       Czy będzie korzystało z oferowanego przez szkołę wyżywienia ?                                         TAK /  NIE*

d)       Czy dziecko może być zapisane do klasy integracyjnej ?                                                       TAK /  NIE*

e)       Uwagi : ………………………………………………………………………………..........…………...

               ……………………………………………………………………………………………………………

        …………………………………….

  Podpis rodzica/opiekuna prawnego

* Niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych

w procesie rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020

1.       Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sandomierzu przy ul. Okrzei 6 , reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.

2.       Inspektor Ochrony Danych: Dorota Wyrzykowska – Pycior, 15 644 56 80.

3.       Cel przetwarzania danych osobowych:

a)       wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020;

b)      wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa oświatowego.

4.       Podstawa prawna przetwarzania:

a)       Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 996 z późn. zm.);

b)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek;

c)       Uchwała Nr L/677/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym.

5.       Czas przetwarzania danych osobowych: dane osobowe będą przetwarzane przez czas rekrutacji a po jej zakończeniu:

a)       w przypadku dzieci, które zostały przyjęte do szkoły podstawowej przez okres uczęszczania do tej szkoły;

b)      w przypadku dzieci, które nie zostały przyjęte do szkoły przez okres roku od zakończenia procesu rekrutacji.

6.       Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie powyższych przepisów prawa,a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.

7.       Mają Państwo prawo do:

a)       żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);

b)      sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym (art.16 RODO);

c)       usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 17 i art. 18 RODO);

d)      wniesienia skargi do PUODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (art. 77 RODO).

8.       Odbiorcą danych osobowych mogą być:

a)       Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu, przy ul. Leona Cieśli 2;

b)      Ministerstwo Edukacji Narodowej poprzez System Informacji Oświatowej.

9.       Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

………………………………..

(miejscowość, data)

………………………………………………………………………

(podpisy rodziców / prawnych opiekunów)

Sandomierz,………………………………..

 

OŚWIADCZENIE DO ZGŁOSZENIA O PRZYJĘCIE DZIECKA
DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. MIKOŁAJA KOPERNIKAw SANDOMIERZU

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że mój syn/córka ……………………………………………………. zamieszkuje pod adresem: miejscowość: …………………………     kod pocztowy:  …………………

ul………………………………………………………………………………………….........................

Matka dziecka/ prawny opiekun zamieszkuje pod adresem:

miejscowość: ……………………………………..      kod pocztowy:  …………………………………

ul………………………………………………………………………………………….........................

Ojciec dziecka/ prawny opiekun zamieszkuje pod adresem:

miejscowość: ……………………………………..      kod pocztowy:  …………………………………

ul………………………………………………………………………………………….........................

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………………………………………..

(podpis matki/opiekuna prawnego )

……………………..………………

(podpis ojca/opiekuna prawnego)

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych

w procesie rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020

1.       Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sandomierzu przy ul. Okrzei 6 , reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.

2.       Inspektor Ochrony Danych: Dorota Wyrzykowska – Pycior, 15 644 56 80.

3.       Cel przetwarzania danych osobowych:

a)       zgłoszenie o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020;

b)      wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa oświatowego.

4.       Podstawa prawna przetwarzania:

a)       Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 996 z późn. zm.);

b)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek;

c)       Uchwała Nr L/677/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym.

5.       Czas przetwarzania danych osobowych: dane osobowe będą przetwarzane przez czas rekrutacji a po jej zakończeniu:

a)       w przypadku dzieci, które zostały przyjęte do szkoły podstawowej przez okres uczęszczania do tej szkoły;

b)      w przypadku dzieci, które nie zostały przyjęte do szkoły przez okres roku od zakończenia procesu rekrutacji.

6.       Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie powyższych przepisów prawa,a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.

7.       Mają Państwo prawo do:

a)       żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);

b)      sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym (art.16 RODO);

c)       usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 17 i art. 18 RODO);

d)      wniesienia skargi do PUODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (art. 77 RODO).

8.       Odbiorcą danych osobowych mogą być:

a)       Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu, przy ul. Leona Cieśli 2;

b)      Ministerstwo Edukacji Narodowej poprzez System Informacji Oświatowej.

9.       Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

………………………………..

(miejscowość, data)

………………………………………………………………………

(podpisy rodziców / prawnych opiekunów)

 

 

 

Załącznik Nr 2 do zasad ogólnych

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA
DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w SANDOMIERZU

Proszę o przyjęcie mojej/mojego* córki/syna* w roku szkolnym 2019/2020 do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu.

Dane osobowe dziecka:

          Nazwisko:…………………..….... Imiona:………………………………………………....…..

          Data urodzenia: dzień……….... miesiąc………………….… rok………………………..…....

          PESEL:                                2  

          Seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość ( w przypadku gdy dziecko nie posiada numeru PESEL) ……………………………………………………

          Miejsce zamieszkania dziecka: …………………………………………………………………………………………………..

          Imiona i nazwiska rodziców/ opiekunów prawnych: …………………………………………..

          Adres zamieszkania matki / opiekuna prawnego:

kod pocztowy…………. miejscowość …………………………………………………………

ulica i nr domu…………………........................................... woj………………………………

tel. kom matki……………….…………………………………………………………….……..

dres e-mail…………………………..……………………………………………………………

          Adres zamieszkania ojca / opiekuna prawnego:

kod pocztowy…………. miejscowość …………………………………………………….……

ulica i nr domu…………………........................................... woj………………………………

tel. kom matki…………………………………………………………………….……………..

dres e-mail…………………………..………………………………..………………………….

          Dodatkowe informacje:

a)       szkoły w których został złożony wniosek o przyjęcie dziecka w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych ……………………………………………………………………..

b)      Czy dziecko posiada opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej TAK/NIE*

c)       Czy dziecko będzie korzystało z opieki świetlicowej ?                                            TAK / NIE*

d)      Czy będzie korzystało z oferowanego przez szkołę wyżywienia ?                          TAK /  NIE*

e)       Czy dziecko może być zapisane do klasy integracyjnej ?                                        TAK /  NIE*

f)       Uwagi : ………………………………………………………………………………………

    …………………………………….

                                Podpis rodzica/opiekuna prawnego

* Niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych

w procesie rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020

1.       Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sandomierzu przy ul. Okrzei 6 , reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.

2.       Inspektor Ochrony Danych: Dorota Wyrzykowska – Pycior, 15 644 56 80.

3.       Cel przetwarzania danych osobowych:

a)       zgłoszenie o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020;

b)      wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa oświatowego.

4.       Podstawa prawna przetwarzania:

a)       Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 996 z późn. zm.);

b)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek;

c)       Uchwała Nr L/677/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym.

5.       Czas przetwarzania danych osobowych: dane osobowe będą przetwarzane przez czas rekrutacji a po jej zakończeniu:

a)       w przypadku dzieci, które zostały przyjęte do szkoły podstawowej przez okres uczęszczania do tej szkoły;

b)      w przypadku dzieci, które nie zostały przyjęte do szkoły przez okres roku od zakończenia procesu rekrutacji.

6.       Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie powyższych przepisów prawa,a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.

7.       Mają Państwo prawo do:

a)       żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);

b)      sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym (art.16 RODO);

c)       usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 17 i art. 18 RODO);

d)      wniesienia skargi do PUODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (art. 77 RODO).

8.       Odbiorcą danych osobowych mogą być:

a)       Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu, przy ul. Leona Cieśli 2;

b)      Ministerstwo Edukacji Narodowej poprzez System Informacji Oświatowej.

9.       Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

………………………………..

(miejscowość, data)

………………………………………………………………………

(podpisy rodziców / prawnych opiekunów)

 

Załącznik Nr 3 do zasad ogólnych

 

            (Pieczęć wpływu do szkoły)

                                                                                      Sandomierz, dnia ................................................

POTWIERDZENIE WOLI

zapisu dziecka do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu

Potwierdzamy wolę zapisu dziecka:

…………...................................................................................................................................................

(imię i nazwisko dziecka)

                     

(numer PESEL dziecka)

w przypadku braku PESEL seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego  tożsamość ……………………………………………………………………………………………..…

do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu, gdzie zostało zakwalifikowane przez Komisję Rekrutacyjną do przyjęcia.

…………………………………………………..

(podpis matki/opiekuna prawnego )

……………………..………………

(podpis ojca/opiekuna prawnego)

Uwaga: Jeżeli rodzice/opiekunowie prawni nie potwierdzą woli zapisu dziecka do szkoły, wówczas traci ono przydzielone mu miejsce.

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej o przyjęciu dziecka

do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu

Sandomierz, dnia ………………………….                             

…………………………………..

                                                                                                Podpis przewodniczącego

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych

w procesie rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020

1.       Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sandomierzu przy ul. Okrzei 6, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.

2.       Inspektor Ochrony Danych: Dorota Wyrzykowska – Pycior, 15 644 56 80.

3.       Cel przetwarzania danych osobowych:

a)       zgłoszenie o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020;

b)      wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa oświatowego.

4.       Podstawa prawna przetwarzania:

a)       Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 996 z późn. zm.);

b)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek;

c)       Uchwała Nr L/677/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym.

5.       Czas przetwarzania danych osobowych: dane osobowe będą przetwarzane przez czas rekrutacjia po jej zakończeniu:

a)       w przypadku dzieci, które zostały przyjęte do szkoły podstawowej przez okres uczęszczania do tej szkoły;

b)      w przypadku dzieci, które nie zostały przyjęte do szkoły przez okres roku od zakończenia procesu rekrutacji.

6.       Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie powyższych przepisów prawa,a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.

7.       Mają Państwo prawo do:

a)       żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);

b)      sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym (art.16 RODO);

c)       usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 17 i art. 18 RODO);

d)      wniesienia skargi do PUODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (art. 77 RODO).

8.       Odbiorcą danych osobowych mogą być:

a)       Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu, przy ul. Leona Cieśli 2;

b)      Ministerstwo Edukacji Narodowej poprzez System Informacji Oświatowej.

9.       Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

………………………………..

(miejscowość, data)

………………………………………………………………………

(podpisy rodziców / prawnych opiekunów)