Dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu informują, że w roku szkolnym 2019/20 organizują kolejne edycje konkursów, przeglądów i turniejów dla uczniów szkół podstawowych.

Nauczyciele zgłaszający uczniów do Konkursów Międzyszkolnych organizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Sandomierzu są zobowiązani do dostarczenia wraz ze zgłoszeniem ucznia, zgody rodziców (opiekunów prawnych) na przetwarzanie danych osobowych oraz przekazanie praw do wizerunku dziecka zgodnie z zamieszczonym wzorem na stronie internetowej szkoły.

Pobierz formularz o wyrażeniu zgody na przekazanie praw do wizerunku. 


W załączeniu przedstawiany regulaminy poszczególnych imprez.


Dodatkowych informacji nie ujętych w regulaminach można się dowiedzieć bezpośrednio w szkole lub pod numerem telefonu  15 832 26 31.

 

Lp. Nazwa imprezy Termin Uczestnicy Odpowiedzialni 
1. XIX Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o sandomierzu i zabytkowych sąsiedztwach

5 marca 2020 r.

godz. 7.15

 

uczniowie

kl. 1-8

Roman Chyła,

Katarzyna Majewska,

Katarzyna Skotnicka

2.

II Międzyszkolny Konkurs Nauk Matematyczno-Przyrodniczych

 

 

16 kwietnia 2020 r.

godz. 13.00

uczniowie

kl. 5

Agnieszka Bartosz,

Ewa Frańczak,

Jolanta Rzeźnik,

Jolanta Pytka,

Witold Aleksandrowicz,

Monika Bielecka

3.  Międzyszkolny Konkurs z języka angielskiego dla kl. III "The Big Five"

31 marca 2020 r.

godz. 10.00 

 uczniowie

kl. 3

Monika Kania,

Magdalena Pietruszka,

Monika Wojtoń,  

Marta Drobek 

         
         

 

 

 

 

XIX Turniej Wiedzy o Sandomierzu i Zabytkowych Sąsiedztwach

,,Moja Mała Ojczyzna"

Cele konkursu:

 • Poznanie najbliższego środowiska i specyfiki regionu,
 • Wprowadzenie elementów kultury regionalnej do życia społeczności uczniowskiej,
 • Rozbudzenie zainteresowań związanych z poznaniem i utrwalaniem wartości kulturowych regionu.


Regulamin konkursu:

 1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych powiatu sandomierskiego w dwóch kategoriach  wiekowych:
  -  klasy I-III
  -  klasy IV-VIII
 2. Każda szkoła może zgłosić 4 - osoby wyłonione w wewnątrzszkolnych eliminacjach.
 3. Konkurs będzie rozgrywany w kategorii indywidualnej.
 4. Tematyka konkursu obejmuje historię, zabytki, legendy, architekturę Sandomierza i okolicznych zabytkowych miejscowości, poruszane
  w załączonej do regulaminu literaturze.
 5. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
 6. Termin konkursu - 5 marca 2020 r. o godz. 07.15 sala 18 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu, ul. Okrzei 6.
 7. Zgłoszenia uczestników należy dokonać do dnia 25 lutego 2020 r. osobiście lub telefonicznie pod numerem 15-832-26-31  

Wybrana literatura :

 • Chyła R. - "Sandomierz i okolice w prawdzie historycznej legendzie i ciekawostce", Sandomierz 1995.
 • Chyła R. - "Sandomierz i okolice, przewodnik regionalny", Sandomierz 1997.
 • Juszczyk M.- "Sandomierz-przewodnik", Kielce 1997.
 • Makarewicz S.- "Bazylika Katedralna w Sandomierzu. Przewodnik", Sandomierz 1976.
 • Makarewicz S.- Podominikański Kościół i Klasztor Św. Jakuba Apostoła w Sandomierzu, Sandomierz, 1979.
 • Myjak J.- "Podania i legendy z sandomierskiego", Sandomierz 2000.
 • Niebielski E.- Klimontów.  Miasto prywatne Ossolińskich 1240-1990?, Klimontów1993.
 • Notatnik Sandomierski. Sandomierz1980.
 • Sadaj-Rożek J., Skotnicka K., Chyła R. "Sandomierz i zabytkowe sąsiedztwa", Sandomierz 2000.
 • Sarwa A. J.- "Opowieść o Halinie córce Piotra z Krepy",Katowice 1991
 • Seliga K.- "Legendy sandomierskie", Lublin 1974.
 • Starzyk M.- "Moje spojrzenie na dzieje Zawichostu", Sandomierz 1994.
 • Stępień U.- "Przewodnik po Muzeum Diecezjalnym w Sandomierzu", Sandomierz 1994.
 

II Międzyszkolny Konkurs
Nauk Matematyczno - Przyrodniczych

Cel konkursu:

 • Pogłębianie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie przedmiotów matematyczno- przyrodniczych
 • Rozwijanie zdolności twórczego myślenia
 • Rozwijanie umiejętności łączenia wiedzy z różnych dziedzin
 • Motywowanie uczniów do pogłebiania wiedzy z przyrody, biologii, geografii i matematyki

Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem konkursu są nauczyciele matematyki, przyrody, biologii, geografii ze  Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas piątych szkół podstawowych.
 3. Konkurs obejmuje podstawowe wiadomości i umiejętności z matematyki, przyrody, biologii i geografii w zakresie szkoły podstawowej z uwzględnieniem łączenia wiedzy z różnych dziedzin.
 4. Uczeń rozwiązuje test, a odpowiedzi zaznacza na specjalnej karcie odpowiedzi. Test zawiera zadania otwarte, zamknięte i wielokrotnego wyboru.
 5. Przed rozpoczęciem konkursu każdy uczeń otrzyma dokładną instrukcję wypełniania karty odpowiedzi.
 6. Uczniowie powinni posiadać podstawowe przybory: linijkę, ołówek, ekierkę, kątomierz, cyrkiel.
 7. Prace uczniów są kodowane.
 8. W czasie konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów.
 9. Używanie korektora będzie traktowane jako odpowiedź błędna.
 10. Czas trwania konkursu wynosi 60 minut.
 11. Konkurs odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2020 roku o godzinie 13.00 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu, ul. Okrzei 6.
 12. Zgłoszenia uczestników konkursu należy dokonać do dnia 8 kwietnia 2020 roku osobiście lub telefonicznie w sekretariacie szkoły pod numeremtelefonu 15-832-26-31.
 13. Wyniki konkursu zostaną przekazane do poszczególnych szkół w ciągu tygodnia, a o terminie odbioru nagród powiadomimy odrębnym pismem.
 14. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody i dyplomy.

 REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS III

„THE BIG FIVE”

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU

Konkurs organizowany jest przez nauczycieli języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 1 w Sandomierzu.

 

 II. ADRESAT KONKURSU

Konkurs jest adresowany do uczniów klas trzecich szkół podstawowych powiatu sandomierskiego.

 III. CELE KONKURSU

 

 1. Wspieranie i rozwijanie uzdolnień i zainteresowań lingwistycznych uczniów klas trzecich szkół podstawowych w zakresie języka angielskiego.
 2. Podnoszenie poziomu umiejętności językowych.
 3. Rozbudzanie zainteresowania językiem angielskim.
 4. Pogłębianie wiedzy o kulturze i życiu codziennym Brytyjczyków.
 5. Przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia językowego.
 6. Przyzwyczajenie uczniów do konkursów jako formy sprawdzianu wiedzy i umiejętności w kolejnym etapie edukacyjnym.
 7. Realizowanie działań wspierających integrację uczniowską (współdziałanie w zespole, budowanie więzi międzyludzkich).

 

IV. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ

Komisja będzie oceniać wiedzę i umiejętności obejmujące treści podstawy programowej z języka angielskiego dla I etapu edukacji wraz z elementami wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych.

 V. ZAKRES MATRIAŁU

Zakres materiału opracowano w oparciu o programy nauczania języka angielskiego oraz podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z zakresu języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej (I etap edukacji).

Lista zagadnień gramatyczno-leksykalnych oraz kulturowych znajduje się w załączniku nr 1.

 

VI. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU

Każdą szkołę zgłoszoną do konkursu reprezentuje pięcioosobowy zespół. Konkurs składa się pięciu części: test gramatyczny, test leksykalny, test wiedzy o kulturze, ustna prezentacja oraz zadanie polegające na rozwiązaniu łamigłówki puzzlowej.

Nauczyciel opiekun wyznacza z każdego zespołu dwóch reprezentantów odpowiedzialnych za rozwiązanie części gramatycznej oraz dwóch kolejnych rozwiązujących część leksykalną. Obydwa testy konkursu rozwiązywane są jednocześnie i trwają 30 min. Piaty zawodnik z każdej drużyny zaczyna w tym czasie rozwiązywać układankę puzzlową. Kolejny etap konkursu to test wiedzy o kulturze Wielkiej Brytanii polegający na zidentyfikowaniu na prezentowanych slajdach piętnastu najbardziej charakterystycznych miejsc, postaci oraz pojęć związanych z Wielka Brytanią. Test rozwiązuje dwóch wytypowanych przez nauczyciela opiekuna zawodników. W tym samum czasie pozostałe osoby z drużyny kontynuują zadanie puzzlowe.

Czwarty etap konkursu to prezentacja ustna, w której jeden z uczestników z każdej drużyny opowiada o sobie, swojej rodzinie i zainteresowaniach. Przewidziany czas prezentacji - 2min

Ostatni etap konkursu to ocena stopnia ułożenia układanki puzzlowej przedstawiającej motyw związany z kulturą Wielkiej Brytanii.

Poprawność rozwiązanych testów sprawdza komisja konkursowa reprezentowana przez nauczycieli opiekunów z każdej ze szkół biorących udział w konkursie.

Zwycięzcy wyłonieni zostaną na podstawie zsumowanej ilości punktów za wszystkie pięć części Konkursu.

 VII. TERMINARZ

1. 24.03.2020 r. - termin przesłania karty zgłoszenia - załącznik nr 2,  na adres mailowy Szkoły Podstawowej Nr 1.

2. 31.03.2020 r. godz. 10.00 - termin przeprowadzenia Konkursu

 IX. NAGRODY

Laureaci konkursu otrzymają puchar dla szkoły za zajęcia pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca oraz nagrody indywidualne dla wszystkich członków wyróżnionych zespołów.

 

X. UWAGI KOŃCOWE

 

 1. Wszelkie informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Sandomierzu w zakładce Szkolna Platforma Językowa.
 2. Werdykt komisji konkursowej jest ostateczny.
 3. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga komisja konkursowa.
 4. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zmiany warunków i terminów konkursu, a o ewentualnych zmianach szkoły zostaną poinformowane z odpowiednim wyprzedzeniem.
 5. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny:

Monika Kania – 502 927 619

Marta Drobek- 600 383 546

Magdalena Pietruszka- 691 677 736

Monika Wojtoń- 502 611 716

 

Załącznik nr 1

Zakres tematyczny

MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

DLA UCZNIÓW KLAS III

„THE BIG FIVE”

1. Zagadnienia leksykalne:

kolory,

liczby 1-1000,

dni tygodnia,

rodzina,

części ciała,

zwierzęta,

pogoda,

dom,

ubrania,

jedzenie

zawody,

miesiące,

pory roku,

czas wolny,

czynności codzienne

2. Zagadnienia gramatyczne:

 

 1. An/a
 2. There is/are
 3. Have/has got,
 4. Can,
 5. What, who, how many, where
 6. Prepositions of place ( on, in etc.)
 7. Present Simple,
 8. Present Continuous,

3. Wiedza o kulturze:

 1. Ciekawe miejsca w Wielkiej Brytanii,
 2. Stolice,
 3. Flagi,
 4. Znane postaci

 

Załącznik nr 2

KARTA ZGŁOSZENIA

do

MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

DLA UCZNIÓW KLAS III

„THE BIG FIVE”

Nazwa Szkoły:………………………………………………………………………………………..…………………..

Imię i nazwisko nauczyciela opiekuna:……………………………………………………...…….……….

Nr kontaktowy:…………………………………………………………………………………………….…..…………

Imiona i nazwiska dwóch uczniów rozwiązujących test leksykalny:

………………………………………………………………………………………………………………………..…………..

Imiona i nazwiska dwóch uczniów rozwiązujących test gramatyczny:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Imiona i nazwiska dwóch uczniów rozwiązujących test kulturoznawczy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko ucznia odpowiedzialnego za prezentację ustną:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..