REGULAMIN SALI SPORTOWEJ

 1. Wstęp na salę sportową oraz obiekty pomocnicze dozwolony jest wyłącznie w stroju sportowym oraz miękkim obuwiu.
 2. Przebywanie w sali i korzystanie z jej urządzeń jest dozwolone tylko w obecności prowadzącego zajęcia nauczyciela lub trenera.
 3. Uczeń może opuścić salę sportową za zgodą prowadzącego zajęcia.
 4. Za stan urządzeń w sali odpowiedzialny jest prowadzący zajęcia.
 5. Za bezpieczeństwo ćwiczących odpowiada nauczyciel lub trener prowadzący zajęcia sportowe i gimnastyczne.
 6. Opiekę nad salą podczas ćwiczeń powierza się młodzieży i organizacjom szkolnym z niej korzystających.
 7. Każda klasa czy zespół korzystający z sali oraz szatni i natrysków odpowiedzialny jest za ład i porządek po zajęciach.
 8. Osoby postronne korzystające lub przebywające na sali obowiązane są do założenia miękkiego obuwia.
 9. Zrzeszenia i organizacje pozaszkolne mogą korzystać z sali po uprzednim zawarciu pisemnej umowy z dyrekcją szkoły.
 10. W czasie odbywających się imprez sportowych wstęp na salę dla widzów dozwolony jest wyłącznie w obuwiu sportowym.
 11. Bez zezwolenia nauczyciela w.f. zabrania się wynoszenia sprzętu sportowego poza teren sali.

 

 

REGULAMIN BOISK SPORTOWYCH

 1. Wszystkich korzystających z urządzeń boiska sportowego obowiązuje odzież oraz obuwie sportowe.
 2. Przebywanie na boisku i korzystanie z urządzeń jest dozwolone tylko w obecności nauczyciela w-f (po zajęciach w formie zorganizowanej z opiekunem lub trenerem).
 3. Uczeń może opuścić boisko wyłącznie za zgodą nauczyciela.
 4. Za stan urządzeń sportowych oraz bezpieczeństwo ćwiczących osób odpowiedzialny jest prowadzący zajęcia.
 5. Sprzęt do ćwiczeń ustawiają upoważnieni uczniowie w obecności nauczyciela, któremu należy zgłaszać o ewentualnych usterkach i nieprawidłowościach sprzętu.
 6. Osoby korzystające z boiska obowiązane są do dbania o stan nawierzchni bieżni, murawy oraz zieleni.
 7. zabrania się jazdy rowerem po terenie boiska.
 8. zrzeszenia i organizacje pozaszkolne mogą korzystać z urządzeń boiska za zgodą dyrekcji szkoły.
 9. uczniowie nie biorący czynnego udziału w zajęciach sportowych oraz widzowie w czasie imprez o charakterze masowym , obowiązani są do zajęcia miejsc wyodrębnionych wyłącznie dla widowni.