20 września 2019 roku odbyło się uroczyste Zaprzysiężenie Rady Samorządu Uczniowskiego. Uroczystość prowadziła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Wiktoria Forc oraz vice przewodniczący Kamil Zaręba. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły dokonana została prezentacja członków Rady. Następnie uczniowie złożyli uroczyste przyrzeczenie na sztandar szkoły. Rada Samorządu zobowiązała się min. do troski o dbanie o honor szkolny oraz piękno mowy ojczystej, godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, właściwe reagowanie na przejawy krzywdy i zła. Pan dyrektor mgr Waldemar Gosek w krótkiej przemowie podkreślił fakt, że członkowie rady powinni być pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w klasie i szkole.