sztandar

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu posiada sztandar od 1973 roku. Sztandar został ufundowany przez Radę Rodziców i uroczyście przekazany ówczesnemu dyrektorowi szkoły mgr Wacławowi Czerwcowi.

Sztandar jest eksponowany w oszklonej gablocie w holu szkoły. Sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy, wybrany spośród uczniów klas szóstych członków Rady Samorządu Uczniowskiego. Sprawami organizacyjnymi pocztu zajmuje się opiekun Samorządu Uczniowskiego, wyznaczony przez dyrektora szkoły.

Poczet sztandarowy składa się z 3 uczniów:

  • chorążego
  • dwóch uczennic pełniących rolę asysty.

Chorążego i asystę obowiązuje strój szkolny.

Ucznia - ciemny garnitur, biała koszula i krawat. Uczennice - białe bluzki,  granatowe lub czarne spódnice.

Insygnia pocztu sztandarowego:

  • biało - czerwone szarfy przewieszone przez ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze. zewieszonpocztu sztandarowego:
  • opiekun Samobiałe rękawiczki

Insygnia pocztu sztandarowego są przechowywane w gabinecie zastępcy dyrektora szkoły.

Oprócz zasadniczego składu pocztu sztandarowego zostaje wybrany skład "rezerwowy".

Poczet sztandarowy bierze udział:

  • w uroczystościach szkolnych
  • w uroczystościach miejskich na zaproszenie władz miasta
  • w innych uroczystościach na specjalne zaproszenie organizatorów
  • w uroczystościach pogrzebowych i wówczas sztandar jest ozdobiony czarnym kirem. Wstążka kiru powinna być umieszczona w miejscu zamocowania sztandaru na drzewcu od lewej górnej strony.

Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na ramieniu. Przy wchodzeniu na salę lub plac uroczystości zawsze sztandar należy pochylić do przodu.

W czasie wykonywania hymnu państwowego lub szkolnego chorąży wykonuje sztandarem chwyt: "Prezentuj". Sztandar jest trzymany w dwóch rękach, przy czym prawa ręka jest umieszczona na drzewcu powyżej lewej. Pochylenie sztandaru do przodu pod kątem 45 - następuje na dwóch wyprostowanych do przodu rękach. Asysta przyjmuje postawę zasadniczą.

Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem.

Ceremoniał przekazania sztandaru nowemu pocztowi sztandarowemu następuje podczas uroczystości pożegnania uczniów klas szóstych.

Uroczystość prowadzi przewodniczący Samorządu Uczniowskiego i na jego komendę: "Baczność", "Do przekazania sztandaru wystąp", wychodzi nowy skład pocztu, który staje przed odchodzącym składem.

Uczestnicy uroczystości są w postawie zasadniczej. Najpierw chorąży przekazuje sztandar nowemu chorążemu, a następnie asysta przekazuje pozostałe insygnia pocztu sztandarowego: szarfy i rękawiczki.

Po przekazaniu sztandaru, podaniu rąk, stary skład pocztu sztandarowego dołącza do pozostałych uczniów na sali.

Werble.

W Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu w ważnych uroczystościach szkolnych biorą udział werbliści, którzy towarzyszą:

  • wprowadzeniu i wyprowadzeniu sztandaru szkoły
  • składaniu kwiatów pod płytą patrona szkoły, która jest umieszczona w holu głównym budynku szkoły

Werbliści są wybierani spośród uczniów klas piątych wykazujących uzdolnienia muzyczne. Werbliści pełnią swoją funkcję przez okres dwóch lat. Przekazanie obowiązków nowemu składowi zespołu werblistów następuje podczas uroczystego pożegnania uczniów klas szóstych.  

Oprócz zasadniczego składu zespołu werblistów zostaje wybrany skład "rezerwowy".