ZAJĘCIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ


W związku z potrzebami szkoły i środowiska lokalnego powstała w naszej szkole specjalistyczna sala do prowadzenia zajęć metodą Integracji Sensorycznej.
Terapia SI określana jest mianem ,,naukowej zabawy”. Przez zabawę przyjemną
i interesującą dla dziecka dokonuje się integracja bodźców zmysłowych oraz doświadczeń płynących do ośrodkowego układu nerwowego, co pozwala na lepszą organizację działań.
W toku pracy metodą SI terapeuta stymuluje zmysły dziecka oraz usprawnia takie zakresy jak: motoryka mała i duża, koordynacja wzrokowo – ruchowa. Zadaniem terapeuty jest, przy zastosowaniu odpowiednich technik, eliminowanie, wyhamowywanie lub ograniczenie niepożądanych bodźców obecnych przy nadwrażliwościach sensorycznych lub dostarczanie silnych bodźców, co jest konieczne przy podwrażliwościach systemów sensorycznych.

 

 

 

Informacja dotycząca przyjmowania dzieci i organizacji pracy na zajęciach

  1. Podstawą do przyjęcia dziecka na zajęcia Integracji Sensorycznej jest aktualna diagnoza procesów integracji sensorycznej.
  2. Na zajęcia przyjmowane są dzieci od 3 do 12 roku życia z trudnościami szkolnymi, niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum Autyzmu, z zespołem Aspergera, dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, dzieci z ADHD, z trudnościami w koncentracji uwagi.
  3. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z przedszkoli i szkół sandomierskich.
  4. Terapia trwa 45 minut z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych dziecka.
  5. Zajęcia prowadzone są przez terapeutów Integracji Sensorycznej.