40lecie     

nabor-maly

 

   

Ogłoszenie konkursu na stanowisko sekretarka

w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu ogłasza konkurs na stanowisko sekretarki.

l. Nazwa i adres jednostki ogłaszającej konkurs:

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Okrzei 6, tel. 15-8322631, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

II. Określenie stanowiska oraz warunków pracy:

Sekretarka w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu

 • Wymiar czasu pracy: 1 etat,
 • Liczba stanowisk pracy — 1 stanowisko,
 • Rodzaj umowy: pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony od 1 września 2021 roku do 31 sierpnia 2022 r., z możliwością zawarcia kolejnej umowy na czas nieokreślony,
 • Wynagrodzenie ustalone zostanie zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu,
 • Stanowisko pracy znajduje się na parterze w budynku szkoły,
 • Nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy.

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

 Osoba ubiegająca się o stanowisko sekretarki powinna spełniać następujące, niezbędne wymagania:

 1. Posiada obywatelstwo polskie,
 2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. Posiada predyspozycje osobowościowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku sekretarki,
 5. Cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 6. Stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku sekretarki,
 7. Posiada co najmniej wykształcenie średnie,
 8. Posiada co najmniej 5-letni staż pracy.

IV. Dodatkowe wymagania:

 1. Znajomość prawa oświatowego, przepisów — Kodeks Pracy, Karta Nauczyciela,
 2. Biegła znajomość obsługi komputerowego oprogramowania biurowego (Word, Excel, Power Point), obsługa poczty elektronicznej, umiejętność korzystania z zasobów internetowych);
 3. Swobodna umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 4. Łatwość w redagowaniu pism urzędowych;
 5. Znajomość programów: SIO, Vulcan,
 6. Umiejętność interpretowania przepisów,
 7. Umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji, sprawozdań,
 8. Znajomość przepisów o Ochronie Danych Osobowych,
 9. Dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, solidność, komunikatywność, życzliwość, cierpliwość, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres, kreatywność,
 10. Umiejętność organizacji zarządzania czasem pracy.

V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku sekretarki:

 1. Przestrzega w pracy ustaleń instrukcji kancelaryjnej, a w szczególności klasyfikacji akt spraw zgodnie z ramowymi ustaleniami,
 2. Prowadzenie na bieżąco i zgodnie z przepisami dokumenty jak: księga uczniów, ewidencji, dziennik podawczy, księgi inwentarzowe i inne,
 3. Sporządzanie wykaz nauczycieli i pracowników do listy płac na koniec każdego miesiąca,
 4. Dopilnowywanie dokumentacji klas, / listy klas, arkusze ocen, karty zdrowia/.
 5. Odpowiedzialna za wysyłanie i załatwianie w terminie wszystkich spraw związanych ze sprawozdawczością GUS i inne,
 6. Obsługa programów Vulcan,
 7. Obsługa Systemu Informacji Oświatowej /SIO/,
 8. Sporządzanie i wysyłanie informacji do PFRON,
 9. Wyrabianie legitymacji szkolnych lub ich prolongata w terminie,
 10. Przyjmować dokumentację rekrutacyjną,
 11. Prowadzić rejestr zwolnień lekarskich i listy obecności pracowników,
 12. Prowadzenie teczek akt osobowych pracowników szkoły.
 13. Zaopatrzenie w dzienniki lekcyjne i dodatkowych zajęć edukacyjnych, druków specjalnych oraz druków powszechnego użytku.
 14. Przestrzeganie zasad oszczędności w gospodarce kancelaryjnej, zabezpieczenie tajności i poufności akt, odpowiednie zabezpieczenie pieczęci i druków ścisłego zarachowania oraz prowadzenie archiwum szkolnego.
 15. Prowadzenie rejestru wypadków,
 16. Zaopatrzenie szkoły w druki, materiały biurowe, środki czystości i inne,
 17. Współpraca z Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu oraz innych instytucjami i placówkami oświatowymi,
 18. Wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Dyrektora lub Wicedyrektora Szkoty Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu w ramach działalności statutowej szkoły.

VI.  Wykaz wymaganych dokumentów:

Kandydaci do objęcia stanowiska sekretarki w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu są zobowiązani do przygotowania i złożenia następujących dokumentów:

 1. List motywacyjny,
 2. Życiorys — curriculum vitae,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe świadectwa pracy;
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku sekretarki,
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Kserokopie dokumentów wymienionych w punktach 3 — 4 muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Dokumenty wymienione w punkcie 1 i 2 oraz oświadczenia wymienione w punktach 5, 6 i 8 muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

VII.  Miejsce i termin składania dokumentów:

 1. Kandydaci są zobowiązani do złożenia dokumentów wymienionych w pkt. VI w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić tytuł postępowania: „Nabór na stanowisko sekretarki w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu'
 2. Na kopercie nie należy umieszczać żadnych innych informacji.
 3. Dokumenty należy złożyć w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu, w sekretariacie (parter) w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 13.00.
 4. W przypadku nadsyłania dokumentów pocztą liczy się data wpływu dokumentacji do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu.
 5. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną.

VIII.  Pozostałe zobowiązania:

 1. Po spełnieniu wymagań formalnych, kandydaci których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy, natomiast osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji.
 2. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu.

 

 

 Sandomierz, 30 czerwca 2021 r. 

szkola
szkola

ul. Okrzei 6
27-600 Sandomierz

tel. 15 832 26 31
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


NIP: 864 17 64 445

REGON: 000837531