Klasa integracyjna to możliwość wspólnej edukacji dzieci z niepełnosprawnościami z dziećmi zdrowymi. Nauka w takiej klasie sprzyja wykształceniu u uczniów postawy tolerancji, akceptacji, empatii, gotowości służenia pomocą drugiej osobie. Dzięki uczęszczaniu do klasy integracyjnej, dzieci uczą się traktowania odmienności jako coś naturalnego. Wzajemny kontakt dziecka sprawnego z niepełnosprawnym kształtuje właściwą postawę wobec innych ludzi, uczy wyrozumiałości i otwartości. Edukacja w szkole podstawowej to dopiero początek drogi, a wszystkie wartości, jakie uda się zaszczepić w dzieciństwie zaowocują w kolejnych latach życia.
Historia kształcenia dzieci niepełnosprawnych w naszej szkole rozpoczyna się wraz z powstaniem szkoły. Wówczas to w szkołach tworzono oddziały specjalne dla uczniów niepełnosprawnych, jako nowatorską metodę nauczania. Podstawowym założeniem takiej decyzji było stworzenie każdemu dziecku optymalnych warunków rozwoju we wszystkich sferach. Reforma oświaty w 1999 zmieniająca system nauczania wprowadziła do szkół klasy integracyjne.
W naszej szkole pierwsza klasa integracyjna powstała w roku szkolnym 2005/2006. Edukacja w tego typu klasach prowadzona jest do dziś.

Organizacja pracy w klasie
• do oddziału integracyjnego dzieci kwalifikowane są na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagagicznej,
• klasa liczy do 20 uczniów, w tym od 3 do 5 z niepełno sprawnościami,
• w klasie pracuje jednocześnie dwóch nauczycieli,
• programy i metody pracy są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka,
• każdy uczeń z orzeczeniem ma dodatkowo 2 godziny zajęć rewalidacyjnych,
• uczniowie wyposażeni są w specjalistyczny sprzęt dydaktyczny,
• uczniowie są objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
• nauczanie ucznia z niepełnosprawnością odbywa się w oparciu o IPET.

Kadra pedagogiczna
Nauczyciele posiadają przygotowanie specjalistyczne z:
• oligofrenopedagogiki,
• tyflopedagogiki,
• autyzmu,
• logopedii,
• rewalidacji,
• integracji sensorycznej,
• resocjalizacji,
• psychologii,
• pedagogiki.

Baza
• podjazd pod szkołę,
• platforma do wożenia dzieci,
• łazienka i toaleta dostosowana do osób z niepełno sprawnościami,
• sala do zajęć integracji sensorycznej,
• sala do zajęć gimnastycznych na przyrządach.