„ Trzeba dzieciom dać serce, piękno i uśmiech, aby nauczyły się kochać ludzi i wszystko, co je otacza.”

Maria Kownacka

 

Kontakt ze świetlicą szkolną

tel. 15 832 26 31 wew. 24

 

nr konta za obiady: 23 9429 0004 2001 0001 8887 0002

 

NASZA ŚWIETLICA

 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 1 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w SANDOMIERZU

Świetlica jest placówką dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych oraz dla dzieci wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju                                       

 I. Cele i zadania świetlicy

 • Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.

 

Do zadań świetlicy należy : 

 1. ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie
 2. kształtowanie nawyków kultury życia codziennego w szkole, w domu, w swoim środowisku
 3. kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia
 4. rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności
 5. przygotowanie do właściwego spędzania czasu wolnego. Wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu
 6. współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy
 7. zapewnienie spożycia gorącego posiłku. 

II. Organizacja pracy w świetlicy

Do świetlicy przyjmuje się: 

 1. uczniów klas I-III, w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących, rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych,
 2. w razie potrzeby ze świetlicy mogą korzystać uczniowie klas IV-VI.
 3. zapisy do świetlicy rozpoczynają się 1 września każdego roku. 

Świetlica jest czynna w czasie odbywania się zajęć lekcyjnych w szkole w godzinach od 7.00-8.00, 11.30-16.00

Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka (karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej) 

Jednostka zajęć w grupie wychowawczej jest dostosowana do możliwości psychofizycznych dzieci. 

Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania wewnętrznego regulaminu świetlicy.

III. Pracownicy świetlicy

 1. Pracownikami świetlicy są: kierownik i nauczyciele wychowawcy. 
 2. Kierownik świetlicy podlega Dyrektorowi Szkoły. 
 3. Kierownikowi świetlicy bezpośrednio podlegają nauczyciele świetlicy. 
 4. Dyrektor Szkoły określa zakres zadań, uprawnień, i odpowiedzialności kierownika świetlicy i nauczycieli świetlicy. 

IV. Zadania wychowawcy świetlicy

 1. Zapoznanie się z "Kartami zgłoszenia dziecka do świetlicy".
 2. Opieka nad powierzonym zespołem wychowanków i stworzenie im atmosfery dobrej pracy.
 3. Przestrzeganie przepisów BHP.
 4. Zapoznanie uczniów z zasadami zachowania obowiązującymi w świetlicy oraz ich prawami i oczekiwaniami wychowawców.
 5. Każdorazowe sprawdzanie obecności wychowanków w przypadku zmiany nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 6. Współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi i prowadzącymi zajęcia w świetlicy.
 7. Inicjowanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce i w zachowaniu.
 8. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów.
 9. Współpraca z rodzicami.
 10. Sumienne prowadzenie dokumentacji tj. dziennika zajęć, kart zgłoszenia dzieci do świetlicy, sprawdzanie obecności dzieci na zajęciach
 11. Dbałość o estetykę pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia. 

V. Zasady zachowania uczestników świetlicy
1. Uczestnikiem świetlicy jest każde dziecko ujęte w dzienniku zajęć świetlicy.
2. Uczestnikowi świetlicy nie wolno opuszczać świetlicy bez zezwolenia wychowawcy.
3. Wszyscy uczniowie uczestniczący w zajęciach zobowiązani są do:

 • zgłoszenia faktu przyjścia na zajęcia lub opuszczenia zajęć nauczycielowi,
 • dbania o porządek,
 • poszanowania sprzętu świetlicowego, rzeczy własnych i kolegów,
 • wypełniania poleceń nauczycieli świetlicy,
 • brania udziału we wszystkich zajęciach przewidzianych w planie dnia.

4. W czasie odrabiania lekcji obowiązuje cisza.
5. Uczestnik świetlicy jest grzeczny, uprzejmy i zdyscyplinowany w stosunku do wychowawców i kolegów.
6. Uczestnik świetlicy przestrzega zasad higieny osobistej i czystości odzieży, utrzymuje porządek i czystość podczas zajęć w świetlicy. 

VI. Wychowanek świetlicy ma prawo do:

1. Dobrze zorganizowanej opieki wychowawczej.
2. Życzliwego traktowania.
3. Swobodnego wyrażania w sposób kulturalny myśli i przekonań.
4. Ciepłej i życzliwej atmosfery.
5. Poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego.
6. Poszanowania godności osobistej.
7. Ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną.
8. Pomocy w odrabianiu lekcji i rozwiązywania problemów.
9. Wyrozumiałości i cierpliwości. 

VII. Wychowawca oczekuje na zajęciach

1. Ułożenia plecaków, toreb w ustalonym porządku.
2. Udziału w zajęciach.
3. Współpracy z całą grupą.
4. Przestrzegania zasad współżycia w grupie.
5. Pomagania słabszym podczas zabaw, gier i nauki.
6. Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek na stolikach i w sali.
7. Poszanowania sprzętów w świetlicy, gier stolikowych, przyborów do pracy i innych.
8. Ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.
9. Powitania i pożegnania z wychowawcą i kolegami.

VIII. Dokumentacja

1. Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej
2. Dziennik zajęć
3. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy.
4. Semestralne sprawozdania z pracy świetlicy szkolnej
5. Zeszyt wejść i wyjść uczniów 

IX. Nagrody i kary

1. Wyróżnienia przez wychowawcę świetlicy.

2. Upomnienie przez wychowawcę świetlicy.

3. Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.

4. Wykluczenie z zajęć w świetlicy szkolnej.

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY

 1. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.
 2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.
 3. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela świetlicy.
 4. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP oraz sygnalizacją przeciwpożarową przez nauczycieli świetlicy.
 5. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.
 6. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych przedmiotów przyniesionych z domu.
 7. Za zaginione telefony, MP3 i inne urządzenia techniczne świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu.
 9. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez Nich opiekunowie, których dane są wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.
 10. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic nie umieścił w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
 11. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.
 12.  Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło teren szkoły, kiedy powinno przebywać na świetlicy szkolnej.
 13.  W przypadku zniszczeni przez dziecko mienia świetlicy, rodzice (opiekunowie) ponoszą koszty naprawy lub zakupu.

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

w Szkole Podstawowej Nr 1

Na podstawie art.67a. ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

I. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:

 1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie jednodaniowego obiadu.
 2. Korzystanie ze stołówki szkolnej jest odpłatne.
 3. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać:
 • uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie.
 • uczniowie, których dożywianie dofinansowuje OPS na podstawie odrębnego porozumienia.
 • pracownicy zatrudnieni w szkole.

II. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY:

 1. Cena jednego obiadu ustalona jest przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z kierownikiem świetlicy i intendentem.
 2. Wysokość opłaty dziennej za posiłek wydawany uczniowi obejmuje koszt produktów zużytych do posiłku.
 3. Cena jednego obiadu dla pracownika stanowi należność obejmującą całkowity koszt produktów zużytych do posiłku oraz koszt przygotowania posiłku w przeliczeniu na jeden obiad.
 4. Na tablicy ogłoszeń przed świetlicą wywieszony jest aktualny jadłospis oraz miesięczny koszt obiadów.

III. OPŁATY:

 1. Odpłatność za obiady uiszczana jest u kierownika świetlicy lub nauczyciela świetlicy do 10 dnia każdego miesiąca.
 2. Wnoszenie opłat za obiady potwierdzone jest dowodem wpłaty na numerowanym kwitariuszu i podpisem kierownika świetlicy. Oryginał otrzymuje wpłacający, kopia pozostaje do należnych rozliczeń dokumentacji stołówki.
 3. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po wcześniejszym poinformowaniu korzystających ze stołówki.
 4. Osoby, które nie wniosą opłaty w terminie, do czasu uregulowania płatności nie mogą korzystać ze stołówki.

IV. ZWROTY ZA OBIADY:

 1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub dłużej.
 2. Nieobecność musi być zgłoszona u kierownika świetlicy, nauczyciela świetlicy lub w sekretariacie szkoły osobiście lub telefonicznie do godz. 9 - tej danego dnia.
 3. W przypadku nie korzystania z posiłków z powodu nieobecności ucznia lub pracownika zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za każdy dzień nieobecności. Zwrot kosztów dokonuje się w formie odpisu z należności za posiłki w następnym miesiącu.
 4. Nieuzasadniona lub nie zgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.

V. WYDAWANIE POSIŁKÓW:

 1. Posiłki wydawane są w godzinach 10.45 - 11.00 dla uczniów klas I - III, w godzinach 11.45 - 12.00 dla uczniów klas IV - VI oraz 12.45 - 13.00 dla uczniów klas VII - VIII.
 2. Pracownicy spożywają obiad przed lub po swoich zajęciach lekcyjnych.
 3. Posiłki przygotowane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.

VI. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE:

 1. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłków w tym również rodzicom uczniów.
 2. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 3. Nadzór nad uczniami w stołówce sprawują nauczyciele dyżurujący oraz nauczyciele ze świetlicy.

Po spożyciu obiadu brudne naczynia należ odnieść w wyznaczone miejsce.