POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

PROCEDURY ORGANIZACJI I UDZIELANIA

POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SANDOMIERZU

Akty prawne :

- Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

- art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

§ 1

 1. Szkoła udziela i organizuje uczniom uczęszczającym do niej, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w rozporządzeniu.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:
  1. z niepełnosprawności;
  2. z niedostosowania społecznego;
  3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
  4. ze szczególnych uzdolnień;
  5. ze specyficznych trudności w uczeniu się;
  6. z zaburzeń komunikacji językowej;
  7. z choroby przewlekłej;
  8. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
  9. z niepowodzeń edukacyjnych;
  10. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;
  11. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem zagranicą.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
 2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

§ 2

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną
 2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy i doradcy zawodowi.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
  1. rodzicami uczniów;
  2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
  3. placówkami doskonalenia nauczycieli;
  4. innymi szkołami i placówkami;
  5. dowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzież

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:
  1. ucznia;
  2. rodziców ucznia;
  3. nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;
  4. poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
  5. asystenta edukacji romskiej;

§ 3

 1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie :
  1. klas terapeutycznych;
  2. zajęć rozwijających uzdolnienia;
  3. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
  4. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć
  5. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;
  6. porad i konsultacji.

 1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom, nauczycielom   w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

§ 4.

 1. Klasy terapeutyczne organizuje się dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzeniach dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej. Liczba uczniów w klasie terapeutycznej wynosi do 15.
 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8.
 3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających   z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8.
 4. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć wynosi do 5.
 5. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć wynosi do 4.
 6. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi do 10.

§ 5.

 1. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut.
 2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych   w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.
 3. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć.
 4. Nauka ucznia w klasie terapeutycznej oraz udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 6.

 1. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania uczniów gimnazjum w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy klas i specjaliści.

§ 7.

 1. Porady i konsultacje dla uczniów oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców uczniów i nauczycieli prowadzą nauczyciele, wychowawcy klas i specjaliści.
 2. Nauczyciele, oraz specjaliści w szkole prowadzą działania pedagogiczne mające na celu:
  1. rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia,
  2. rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów.
  3. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki.

§ 8.

 1. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w szkole jest zadaniem zespołu składającego się z nauczycieli, oraz specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem, zwanego „zespołem”.
 2. Zespół tworzy dyrektor szkoły:
  1. dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii;
  2. dla ucznia, który nie posiada orzeczenia lub opinii – niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
  3. Dyrektor szkoły powołuje zespół i wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu. Koordynatorem każdego zespołu jest wychowawca danej klasy, a w jego skład wchodzą nauczyciele uczący danego ucznia- załącznik nr 1 i nr 2.
  4. Do zadań zespołu należy:
   1. ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia;
   2. określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię – także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii;
   3. zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich realizacji – w przypadku ucznia gimnazjum.

   1. Dyrektor szkoły na podstawie zaleceń zespołu ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą ęć ustala się z uwzględnieniem godzin do dyspozycji dyrektora szkoły.
   2. O ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje na piśmie rodziców ucznia/prawnych opiekunów ucznia - załącznik nr 3,
   3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustalone przez dyrektora szkoły formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów   w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w oś
   4. Zespół, na podstawie ustalonych przez dyrektora szkoły form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, opracowuje dla ucznia,   z wyjątkiem ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, plan działań wspierających zawierający:
    1. cele do osiągnięcia w zakresie, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
    2. działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych form i sposobów udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
    3. metody pracy z uczniem;
    4. zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;
    5. działania wspierające rodziców ucznia;
    6. w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzież
    7. Zespoły utworzone dla uczniów mających jednorodne indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne mogą ć wspólny plan działań wspierających dla tych uczniów.
    8. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół, na podstawie ustalonych przez dyrektora szkoły form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, określa działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieżą uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia.
    9. Zespół dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć, dotyczącej:
     1. danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej – po zakończeniu jej udzielania;
     2. pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej w danym roku szkolnym – przed opracowaniem arkusza organizacji szkoły na kolejny rok szkolny.
    10. Na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, a także na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze lub zajęcia specjalistyczne, a w przypadku klasy terapeutycznej – na wniosek wychowawcy klasy, zespół dokonuje oceny efektywności tych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przed upływem ustalonego przez dyrektora szkoły okresu udzielania danej formy pomocy.
    11. Dokonując oceny zespół określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z uczniem, w tym zalecane formy, sposoby i okresy udzielania uczniowi dalszej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
    12. Na podstawie oceny dyrektor szkoły decyduje o wcześniejszym zakończeniu udzielania uczniowi danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
    13. Zespół podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.
    14. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, minimum trzy razy w ciągu roku szkolnego.
    15. Spotkania zespołu zwołuje osoba koordynująca pracę zespołu.
    16. Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w spotkaniach zespołu.
    17. O terminie spotkania zespołu dyrektor szkoły informuje rodziców ucznia - załącznik nr 4,
    18. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć:
     1. na wniosek dyrektora szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
     2. na wniosek rodzica ucznia – inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.
    19. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu zespołu.
    20. Zespół zakłada i prowadzi kartę indywidualnych potrzeb ucznia. Karty nie zakłada się dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
    21. Karta zawiera:
     1. imię
     2. nazwę szkoły oraz oznaczenie grupy lub oddziału, do którego uczeń uczęszcza;
     3. informację dotyczącą:
 • orzeczenia o potrzebie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – z podaniem numeru i daty wydania orzeczenia lub opinii,
 • potrzeby objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną stwierdzonej w wyniku przeprowadzonych działań pedagogicznych
 1. zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne;
 2. zalecane przez zespół formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 3. ustalone przez dyrektora przedszkola lub szkoły formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;
 4. ę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 5. terminy spotkań zespołu;
 6. podpisy osób biorących udział w poszczególnych spotkaniach zespołu.
 7. Informację będą realizowane, wpisuje do karty dyrektor szkoły oraz umieszcza datę i podpis.
 8. Po każdym spotkaniu zespołu kartę przedstawia się dyrektorowi szkoły.
 9. Kartę dołącza się do indywidualnej teczki ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną wraz z dokumentacją badań i czynności uzupełniających prowadzoną przez pedagoga szkolnego.
 10. Po ukończeniu przez ucznia szkoły oraz w przypadku przejścia ucznia do innej szkoły rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń ą  dokumentacji pozostaje kopia karty.
 11. Za zgodą rodziców ucznia dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszczał, przekazuje kopię karty do szkoły do której uczeń został przyjęty - załącznik nr 5

§ 9.

 1. W szkole powołano zespół do spraw organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole.
 2. Do zadań zespołu należy koordynowanie organizacji pomocy i związanej z nią
 3. Procedury organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

 

         Załącznik nr 1

         do Procedury udzielania

           pomocy psychologiczno-pedagogicznej

.................................................                                                                …………………………………………..                              

       (pieczęć szkoły)                                                                                        (miejscowość, data)

ZARZĄDZENIE NR …..

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu

z dnia …………………….

W SPRAWIE UTWORZENIA ZESPOŁU DO PLANOWANIA

I KOORDYNOWANIA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO –

PEDAGOGICZNEJ

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U 2010 nr 228, poz. 1487).

§ 1

Powołuję zespół planujący i koordynujący udzielanie pomocy psychologiczno-

Pedagogicznej dla …………………………………………………………………………………,

(imię i nazwisko ucznia, klasa)

która/y ze względu na potrzeby rozwojowe wymaga objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną.

W skład zespołu wchodzą:

L.p. Nazwisko i imię Funkcja
1.   Koordynator prac zespołu
2.    
3.    
4.    
5.    

§ 2

Zespół powołuję na czas od ……………………………. do …………………………….

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życiu z dniem ogłoszenia.

           ……………………………

                     (Podpis dyrektora)

Załącznik nr 3

do Procedury udzielania

pomocy psychologiczno-pedagogicznej

.................................................                                            …………………………………………………….

(pieczęć szkoły)                                                                                             Miejscowość, data

INFORMACJA DLA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIA)

                

               Pan/Pani.....................................................................................

   (imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna ucznia)

              

                                                             ……………………………………………………………

                                                 (adres zamieszkania)

Podstawa prawna: §26 ust 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U 2010 nr 228, poz. 1487).

Niniejszym informuję, iż dla..........................................................................................

(imię i nazwisko ucznia)

zostały ustalone następujące formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która będzie realizowana w okresie ...............................................................................................


1. w wymiarze ............ godzin tygodniowo (w............................ w godzinach ........ – ........ )

2. w wymiarze ............ godzin tygodniowo (w............................w godzinach ......... – .........)

3. w wymiarze ............ godzin tygodniowo (w............................w godzinach ......... – .........)

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna będzie realizowana w następujący sposób:

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Procedury organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej są dostępne na stronie internetowej szkoły: www.sp1.sandomierz.pl

Proszę o wyrażenie zgody na udział ucznia w wyżej wymienionych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej – załącznik do niniejszego pisma, w terminie 7 dni od otrzymania pisma.

…………………………………..

         (podpis dyrektora)

Załącznik nr 2

do Procedury udzielania

pomocy psychologiczno-pedagogicznej

   …………………………………………..                                           ………………………………………………                                                            

             (pieczęć szkoły)                                                                                  (miejscowość, data)

ZARZĄDZENIE NR …..

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu

z dnia …………………….

W SPRAWIE UTWORZENIA ZESPOŁU DO PLANOWANIA I

KOORDYNOWANIA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO –

PEDAGOGICZNEJ

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U 2010 nr 228, poz. 1487).

§ 1

Powołuję zespół planujący i koordynujący udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej

dla …………………………………………………………………………………,

(imię i nazwisko ucznia, klasa)

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego/orzeczenie o potrzebie

indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego/opinię poradni

psychologiczno-pedagogicznej*

*niepotrzebne skreślić

W skład zespołu wchodzą:

Lp. Nazwisko i imię

Funkcja

1.
2.
3.
4.
6.

§ 2

Zespół powołuję na czas od ……………………………. do …………………………….

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życiu z dniem ogłoszenia.

…………………………………

                                                                                                                                           (Podpis dyrektora)

ZGODA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW

NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH W RAMACH POMOCY PSYCHOLOGICZNO –

PEDAGOGICZNEJ

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

……………………………………………………

w zajęciach organizowanych przez Szkołę Podstawową Nr1 w Sandomierzu

w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Oświadczam, że zostały mi przedstawione procedury organizacji pomocy

psychologiczno-pedagogicznej oraz formy, sposoby i okres jej udzielania.

                                                                          …………………………………

                                                                                                         ( podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

               Sandomierz, dnia ……………………………

                                                                                                        Załącznik nr 4

do Procedury udzielania

pomocy psychologiczno-pedagogicznej

..............................................................                                           ................................................................

       (pieczęć szkoły)                                                                                         Miejscowość, data

                                                                         .....………………………………………………………..

                                                                        (imiona i nazwiska rodziców prawnych opiekunów)

ZAWIADOMIENIE

(PISMO ZAPRASZAJĄCE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

NA SPOTKANIE ZESPOŁU)

Podstawa prawna: §26 ust 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U nr 228, poz. 1487).

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w dniu …………................. o godz. …...... w Sali nr ….. odbędzie się w szkole spotkanie zespołu nauczycieli i specjalistów, który dokona analizy sytuacji rozwojowej i edukacyjnej Państwa syna/córki oraz ustali zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która będzie mu/jej udzielana.

Zadaniem zespołu jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej Państwa dziecku w szkole.

Zapraszam do uczestniczenia w spotkaniu oboje lub jednego z rodziców (prawnych opiekunów).

Proszę o potwierdzenie obecności u wychowawcy lub dyrektora szkoły. Jeżeli Państwo nie będą mogli w spotkaniu uczestniczyć, informacja o ustaleniu form pomocy wobec syna/córki zostanie przesłana na piśmie na adres domowy.

W sytuacji, kiedy uznacie Państwo, że w spotkaniu zespołu powinny uczestniczyć jeszcze inne osoby (lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista) należy zgłosić dyrektorowi wniosek w tej sprawie.

Z poważaniem

                                                                                         ...............................................................

                                                                                             (podpis i pieczątka dyrektora szkoły)

Załącznik nr 5

do Procedury udzielania

pomocy psychologiczno-pedagogicznej

                

                 Sandomierza, dnia ……………………………..

ZGODA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW

NA PRZEKAZANIE KARTY INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA DO SZKOŁY

W KTÓREJ UCZEŃ BĘDZIE KONTYNUOWAŁ NAUKĘ.

Wyrażam zgodę na przekazanie karty mojego dziecka

……………………………………………………

( imię i nazwisko ucznia )

do szkoły

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

( nazwa szkoły do której zostanie przekazana karta )

                                                                                        

                                                                                           …………………………………

( podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

Data przekazania karty:………………………………….

·        orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – z podaniem numeru i daty wydania orzeczenia lub opinii,