28 września 2012 roku odbyło się uroczyste Zaprzysiężenie Samorządu Uczniowskiego. Przewodnicząca przedstawiła skład Rady Samorządu Uczniowskiego. W roku szkolnym 2012/2013 przedstawicielami szkolnej społeczności zostali:
  • Natalia Błachnio ? przewodnicząca
  • Dawid Mikula - zastępca przewodniczącej
  • Marcel Majewski - rzecznik praw ucznia  

Przewodnicząca odczytała tekst przyrzeczenia, w którym zawarte zostały podstawowe zasady, którymi powinien kierować się każdy uczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu.

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli kwiaty pod płytą patrona szkoły Mikołaja Kopernika.

Pan dyrektor mgr Waldemar Gosek przekazał na ręce przewodniczącej symboliczny klucz do szkoły i życzył członkom Rady Samorządu Uczniowskiego zadowolenia z pełnienia zaszczytnych funkcji w szkole.

p1070321

 

?KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ? NIE ŚMIECĘ? - pod takim hasłem odbyła się tegoroczna akcja ?Sprzątanie świata? koordynowana i organizowana przez Fundację Nasza Ziemia i Fundację ?Sprzątanie Świata ? Polska?.

W tym roku termin Polskiej odsłony akcji ?Clean up the World? przypada na 14 - 16 września, w tym czasie zorganizowaliśmy w naszej szkole lokalne sprzątania naszego otoczenia oraz akcje edukacyjne w klasach zachęcające do nie śmiecenia

p1070293

17 września 2012 roku  uczczona została 73. rocznica agresji Związku Radzieckiego na Polskę oraz Dzień Sybiraka.  W uroczystości patriotycznej upamiętniającej poległych i pomordowanych na Wschodzie uczestniczyli: przedstawiciele władz samorządowych, sandomierskiego Związku Sybiraków, organizacji kombatanckich, policji, wojska, uczniowie sandomierskich szkół oraz mieszkańcy miasta. W uroczystościach brali udział uczniowie naszej szkoły wraz pocztem sztandarowym i delegacją uczniów z kwiatami. Złożyliśmy okolicznościowe wiązanki kwiatów na Symbolicznej Mogile Katyńskiej oraz na Pomniku Wołyniaków, w wojskowej części Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu, oddając hołd ofiarom sowieckiej agresji.

p1070298

p1070306

Od kilku lat Szkoła Podstawowa NR 1 w Sandomierzu uczestniczy w ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej pod hasłem ?Zachowaj trzeźwy umysł 2012?. Organizacją  konkursu w Szkole zajmuje się pani Elżbieta Strzelińska ? pedagog szkolny.
W ramach pierwszego etapu kampanii ?Zachowaj Trzeźwy Umysł 2012?, w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku odbyły się dwa konkursy indywidualne dla uczniów szkół podstawowych: ?To ja? i ?Żabka czy motylek?

Wśród laureatów znalazło się trzech przedstawicieli naszej szkoły:
Łukasz Kandefer z klsy 5A
Izabela Sowińska z klasy 3A
Klaudia Sierant z klasy 6A

Uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe, które wręczyli przedstawiciele Urzędu Miasta
w Sandomierzu.

dscf3674

ke26.09.2012 w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych zorganizowana została wystawa plastyczna zatytułowana ?Dlaczego warto uczyć się języków obcych?. Celem wystawy było podkreślenie potrzeby nauczania różnych języków i roli wielojęzyczności w zjednoczonej Europie, zmotywowanie uczniów do nauki języków obcych oraz popularyzacja języków i kultury krajów europejskich wśród młodzieży szkolnej. Na ekspozycji zaprezentowane zostały sytuacje przedstawiające istotę i ważność znajomości języków obcych. Niektóre z prac plastycznych okazały się bardzo humorystyczne co sprawiło, że dzieci z zaciekawieniem oglądały wystawę. Europejski Dzień Języków Obcych to dobra okazja, by propagować naukę języków obcych oraz popularyzować wiedzę z zakresu kulturoznawstwa. Organizatorkami wystawy były: p. Monika Wojtoń, p. Monika Bielecka, p. Monika Kania i p. Marta Drobek.

p1070307

3 września 2012 roku odbyła się uroczysta in­au­gu­ra­cja ro­ku szkol­nego 2012/2013. Pan dyrektor mgr Waldemar Gosek przywitał wszystkich uczniów, rodziców, pracowników szkoły, a szczególne słowa powitania skierował do uczniów klas pierwszych, którzy w tym roku rozpoczną naukę w naszej szkole. Wszyscy roz­po­czy­na­ją nowy rok szkolny z na­dzie­ją i z prze­ko­na­niem, że przynie­sie wie­le po­myśl­nych dni, po­zwo­li zre­ali­zo­wać am­bit­ne pla­ny, do­star­czy du­żo sa­tys­fak­cji uczniom jak również ich rodzicom i opiekunom. Szko­ła jest jak wiel­ka księ­ga, któ­ra otwie­ra swe po­dwo­je dla wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych pogłę­bia­niem i reali­zo­wa­niem swo­ich pa­sji, zdo­by­wa­niem no­wej wie­dzy oraz no­wych doświad­czeń. Pan dyrektor mgr Waldemar Gosek życzył nauczycielom, pracowni­kom i oso­bom zwią­za­nym z oświa­tą za­pa­łu, cierpliwości, opty­mi­zmu, aby kształ­to­wa­nie mło­dych, otwar­tych serc da­ło wie­le oso­bi­stej satys­fak­cji i uzna­nia oto­cze­nia. Zgodnie z tradycją szkoły Samorząd Uczniowski złożył wiązankę kwiatów pod płyta patrona szkoły Mikołaja Kopernika.

p1070262

p1070258