Sandomierz 8.01.2017 r.


Zawiadomienie
o wyborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, poddziałanie 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK, nr RPSW.08.03.03-IZ.00-26-167/17 RPO WŚ 2014-2020, ogłoszonego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wpłynęła jedna oferta, która została pozytywnie oceniona i wybrana do pełnienia funkcji Partnera.
Oferta została złożona przez Fundację – „Ludzie, Umiejętności, Kultura” 39-432 Gorzyce, Pl. Handlowy 3A.

 

 

Regulamin naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,
Poddziałanie 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK

Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika w Sandomierzu, ul. Stefana Okrzei 6, 27-600 Sandomierz, której organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sandomierz na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, jako podmiot, o którym mowa w art. 3, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych - inicjujący projekt partnerski - ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych (innego niż wymieniony w art. 3, ust. 1, pkt 1-3a tej ustawy) do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK

I. Cel partnerstwa

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku projektowego w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.08.03.03-IZ.00-26-167/17 RPO WŚ 2014-2020, ogłoszonego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Świętokrzyskiego i realizacja przez każdego z Partnerów części zadań w projekcie służących osiągnięciu celów konkursu tj. podniesienia kompetencji kluczowych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, w kontekście potrzeb rynku pracy.

II. Zakres tematyczny projektu
1. Rozwój nowoczesnego nauczania ogólnego (w tym specjalnego) poprzez kontynuację założeń rządowego programu „Cyfrowa szkoła”:
a) wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej,
b) podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego,
c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń., OWP i szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami

przy czym pkt. a musi być realizowany wyłącznie w powiązaniu z pkt. 1b i/lub 1c

Dokładny zakres tematyczny projektu zostanie określony przez ogłaszającego nabór na Partnera spoza sektora finansów publicznych na podstawie indywidualnej analizy szkoły/placówki systemu oświaty wraz z podaniem aktualnych danych źródłowych.

III. Wymagania wobec Partnera

 1. Zgodność profilu działania potencjalnego Partnera z obszarami interwencji projektu wskazanymi w punkcie II oraz celami partnerstwa.
 2. Przedstawienie opisu koncepcji udziału potencjalnego Partnera w projekcie.
 3. Doświadczenia w opracowywaniu i realizacji projektów o podobnym charakterze.
 4. Uczestnictwo w realizacji projektu na każdym jego etapie, co oznacza również wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólne zarządzanie projektem, przy czym Partner może uczestniczyć w realizacji tylko części zadań w projekcie.
 5. Wniesienie do projektu zasobów ludzkich (w tym potencjału kadrowego zaangażowanego w realizację projektu), organizacyjnych, technicznych lub finansowych.
 6. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na prawidłowe wykonanie zadań w projekcie.

IV. Kryteria wyboru

1. Kryteria formalne:
1.1.Oferta została złożona we wskazanym terminie.
1.2 Profil działalności potencjalnego Partnera jest zgodny z celami partnerstwa.
1.3 Sytuacja ekonomiczna i finansowa potencjalnego Partnera pozwala na prawidłowe wykonanie zadań w projekcie.
1.4 Wraz z ofertą złożono wszystkie wymagane dokumenty.
1.5 Oferta jest podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.

2. Kryteria merytoryczne:
2.1 Oferowany wkład Partnera w realizację projektu i jego zgodność z celami partnerstwa - max. 80 pkt. Ocenie podlegać będą:

a) zasoby organizacyjne i techniczne oceniane pod kątem realizacji przedmiotowego projektu/ -ów - max 10 pkt.
b) zasoby ludzkie wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczenia: - max 30 pkt.:

 • za wykazanie min. 1 osoby, która posiada doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS - 15 pkt
 • za wykazanie min. 2 osób, które posiadają doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS – 20 pkt
 • za wykazanie min. 2 osób, które posiadają doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS, w tym posiadają kwalifikacje związane z zarządzaniem projektami (np. studia, szkolenia) lub min. 3 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami - 30 pkt

c) Doświadczenie w opracowywaniu i realizacji projektów/zadań o podobnym charakterze w szczególności w obszarze edukacji i realizacji projektów partnerskich – max 10 pkt.

d) Koncepcja udziału Partnera w projekcie - zaangażowanie Partnera w realizację projektu wraz z przedstawieniem propozycji podziału zadań – max.30 pkt.

Partnerem zostanie wybrany podmiot spełniający wszystkie wymagania formalne oraz uzyska największą liczbę punktów w trakcie oceny kryteriów merytorycznych.

V. Wymagane dokumenty:

 1. Karta zgłoszenia podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu – według wzoru określonego w Załączniku nr 1 do regulaminu.
 2. Oferta złożona na Formularzu Oferty podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2.
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub inne dokumenty potwierdzające status prawny Oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (wyciąg z KRS lub innej właściwej ewidencji, uwzględniająca stan faktyczny na moment złożenia oferty).
 4. Aktualny statut podmiotu – o ile dotyczy.
 5. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni zamknięty rok zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) lub uproszczone sprawozdanie finansowe – uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat.
 6. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno - prywatnych, ani wobec innych podmiotów - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.
 7. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i nie posiadaniu zakazu dostępu do środków UE na podstawie odrębnych przepisów takich jak: - art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; - art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; - art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.
 8. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku, gdy czynności w tym np. podpisywanie umów oświadczeń, będą składały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym lub innym rejestrem).
 9. Oświadczenie o posiadaniu wymaganego potencjału kadrowego – Załącznik nr 3.
 10. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu i o braku uwag do niniejszego Regulaminu - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.
 11. Oświadczenie o przystąpieniu do wspólnej pracy przy konstruowaniu wniosku o dofinansowanie projektu w wymiarze niezbędnym do przygotowania wniosku aplikacyjnego - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.
 12. Inne, niż ww. dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty ( np. rekomendacje).

VI. Termin i sposób składania ofert

 1. Ofertę należy złożyć na piśmie pod rygorem nieważności.
 2. Oferta oraz inne załączniki (wskazane w punkcie V) muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu podmiotu składającego ofertę.
 3. Oferta, która nie spełnia wymagań formalnych lub oferta, do której nie dołączono wszystkich wymaganych załączników podlega odrzuceniu i nie będzie rozpatrywana pod względem merytorycznym.
 4. Oferty partnerstwa należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta partnerstwa w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych” do dnia 05.01.2018 r. do godziny 8:30 w Szkole Podstawowej nr 1 im. M. Kopernika w Sandomierzu, ul. Stefana Okrzei 6, 27-600 Sandomierz. Liczy się moment wpływu oferty do Szkoły Podstawowej nr 1 w Sandomierzu.
 5. Oferty złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.01.2018 r.
 7. Wyniki naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej do dnia 08.01.2018 r.


Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 15 832 26 31.

 doc-icon załącznik nr 1

doc-icon załącznik nr 2

doc-icon załącznik nr 3