SZKOŁA Z KLASĄ

W roku szkolnym 2002/2003 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. M. Kopernika w Sandomierzu przystąpiła do I edycji akcji "Szkoła z klasą" organizowanej przez Gazetę Wyborczą oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego.


Akcja została ogłoszona w maju 2002 roku, a od września 2002 roku przystąpiliśmy do realizacji sześciu zadań, z których każde należało do jednej z sześciu zasad zaproponowanych przez organizatorów akcji.

Zrealizowaliśmy następujące zadania:

  1. Zadanie nr 1 "Lepiej przygotować do egzaminów" - z  zasady Szkoła dobrze uczy każdego ucznia.
  2. Zadanie nr 2 "Poinformujemy jak oceniamy" - z zasady Szkoła ocenia sprawiedliwie
  3. Zadanie nr 3 "Co się dzieje na świecie" - z zasady Szkoła uczy myśleć i rozumieć świat
  4. Zadanie nr 4 "Młodzi obywatele" - z zasady Szkoła rozwija społecznie, uczy wrażliwości
  5. Zadanie nr 5 "Szkoła bez nałogów" -  z zasady Szkoła pomaga uwierzyć w siebie, tworzy dobry klimat
  6. Zadanie nr 6 "Więcej kultury" - z zasady Szkoła przygotowuje do przyszłości

Wnioski z realizacji zaplanowanych działań w poszczególnych zadaniach:
Realizacja pierwszego zadania potwierdziła, że jesteśmy zespołem umiejącym współpracować i ustalać kierunki działań. Przekonaliśmy się, że wczesne zdiagnozowanie sytuacji pozwala na znalezienie właściwych rozwiązań , a nagrodą dla uczniów jak i nauczycieli będą dobre wyniki na sprawdzianie zewnętrznym.

Realizacja zadania drugiego ukazała, że ważnym działaniem dla prawidłowego funkcjonowania WSO i przedmiotowych systemów oceniania jest gromadzenie informacji o uczniu. Udało się nam zbudować karty oceny, które w swej konstrukcji są proste i zrozumiałe, a umieszczone w nich informacje dostępne są zarówno uczniowi jak i rodzicom. Umożliwiają także uczniom dokonanie samooceny i podjęcie wspólnie z nauczycielem odpowiednich kroków do ewentualnych zmian swego obrazu. W toku realizacji zadania nauczyciele wypracowali nowe spojrzenie na problem oceniania. Dokonanie ewaluacji WSO pozwoliło nauczycielom na włączenie własnych pomysłów uwzględniających specyfikę nauczanego przedmiotu. A przede wszystkim uświadomiło środowisku nauczycielskiemu, iż ocenianie określa efektywność i skuteczność procesu kształcenia, ale dotyczy to nie tylko ucznia, ale również samego nauczyciela.

W trakcie pracy nad zadaniem trzecim przekonaliśmy się, że proces nauczania wzbogacony debatami, przeglądami informacji, gazetkami, wystawami teczek portfolio oraz rozmowami z uczniami przygotowuje dzieci do odpowiedzialnego i krytycznego oceniania . Sfera nauczania i wychowania szkoły uległa wyraźnemu poszerzeniu. Kontakty z uczniami nabrały dzięki realizacji tego zdania nowego wymiaru, w którym problemy otaczającego świata wzbogaciły cały proces dydaktyczno- wychowawczy, uświadamiając młodzieży, że każde zadanie musi być celowe, zaplanowane i efektywnie zrealizowane.

Realizacja zadania czwartego pokazała jak ważną rolę wychowawczą  odgrywa Samorząd Uczniowski, współpracując z dyrekcją szkoły i nauczycielami. Praca w samorządzie uczy planowania i osiągania założonych celów, postaw obywatelskich, komunikowania się w grupie, rozwija cechy przywódcze. Realizacja planu pracy samorządu uczniowskiego ma na celu wzmacnianie u uczniów takich wartości, jak: pracowitość, rzetelność, wytrwałość, odpowiedzialność, aktywność, dążenie do postawionych sobie celów oraz troska o dobre imię szkoły. .

Najważniejszym doświadczeniem przy realizacji zadania piątego była jednomyślność wszystkich nauczycieli, rodziców i uczniów. Przekonaliśmy się, że do realizacji zadań, które są dla wszystkich bardzo ważne nie trzeba nikogo namawiać. Spontaniczność, zaangażowanie, wiedza to podstawowe elementy towarzyszące imprezie. Dla nas pedagogów bardzo ważne było włączenie do naszej akcji dużej liczby uczniów . Po działaniach otrzymaliśmy informację zwrotną od naszych uczniów w postaci krótkich refleksji, opinii na temat przeprowadzonych zajęć.

Zadanie szóste potwierdziło słuszność przyjętych działań. Wprowadzenie dzieci w świat kultury, organizacja wycieczek, konkursów, wspieranie twórczości własnej uczniów, pozwoliło nam na oderwanie uczniów od codzienności, rozładowanie kompleksów i napięć psychicznych . Naturalne zachowania dzieci ich zainteresowania stanowią solidną bazę dla pracy nauczyciela ? wychowawcy. Nauczyciel musi być bardzo zaangażowany w proces dydaktyczny , aby sprostać oczekiwaniom uczniów. Tylko nauczyciel ? przyjaciel dzielący się z dziećmi własnymi głębokimi przemyśleniami,  wyzwala w nich odwagę do odkrywania swoich odczuć i spostrzeżeń, otwiera ich serca. I w takim przekonaniu zamierzamy teraz i w przyszłości wprowadzać dzieci w świat szeroko pojętej kultury.

W dniu 10 października 2003 roku otrzymaliśmy CERTYFIKAT SZKOŁY Z KLASĄ. Znaleźliśmy się pośród 8 szkół powiatu sandomierskiego, które zdobyły ten tytuł w I edycji akcji, a jednocześnie byliśmy pierwszą szkołą z terenu miasta Sandomierza z tytułem Szkoły z klasą.

dyplom


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZKOŁA UCZĄCA SIĘ


NASZE KALENDARIUM w SUS-ie
INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU EDUKACYJNEGO SZKOŁA UCZĄCA SIĘ - SUS
PROGRAM - SZKOŁA UCZĄCA SIĘ

susCelem programu SUS (rozpoczętego wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności w 2000 roku) było wprowadzenie do szkół  systemu zapewniania jakości opartej na samoocenie, ocenie koleżeńskiej a także na współpracy nauczycieli tak we własnej szkole, jak i na wymianie doświadczeń między szkołami. Program SUS dał szkołom jednolite oraz przejrzyste narzędzia i procedury wewnętrznej oceny jakości pracy.
SUS jest obecnie największą i najpopularniejszą inicjatywą oferującą szkołom pomoc  we wprowadzaniu systemu zapewniania jakości i w rozwoju profesjonalno-organizacyjnym.               
SUS jest systemem akredytacji szkół, ruchem liderów oświatowych oraz forum wymiany doświadczeń. Warto wspomnieć, iż do programu SUS wstępowały na ogół szkoły biorące wcześniej udział w akcji edukacyjnej "Szkoła z klasą". Te dwa programy stały się dwuetapowym systemem rozwoju szkół. Do udziału w programie specjalnie zachęcane są szczególnie szkoły z małych miejscowości. Realizacja programu cieszy się wsparciem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ministerstwo współfinansowało konferencje informacyjne, podczas których popularyzowano program SUS i procedury rozwoju organizacyjnego szkoły.

W trakcie realizacji programu systematycznie prowadzona jest współpraca z Annenberg Institute for School Reform przy Brown University, w tym szczególnie z kierującą w tym Instytucie programem School Accountability prof. Dennis Palmer-Wolf oraz z Uniwersytetem w Bowling Green. Od wiosny 2005 roku niektóre doświadczone szkoły z Klubu SUS biorą udział w programie Unii Europejskiej Socrates Accompanying Measures Mosty ponad granicami (Bridges across Bounderies) będącym kontynuacją Programu Pilotażowego Komisji Europejskiej Evaluating Quality in School Education i dotyczącym samooceny pracy szkoły.

ZASADY PROGRAMU

Program SUS pomaga radzić sobie ze zmianami wynikającymi z rozporządzenia o nadzorze nakładającym obowiązek budowania w polskich szkołach systemu zapewniania jakości.

Jak wynika z badań i obserwacji, warunkiem dobrego funkcjonowania szkoły jest: współpraca między nauczycielami, sprawna komunikacja, refleksja nad procesem kształcenia i wychowania oraz gotowość do wprowadzania zmian w metodach pracy. Grono pedagogiczne w ramach programu SUS określa najważniejsze zadania, które przed nim stoją, wskazuje mocne i słabe strony swej pracy a także zastanawia się, co zrobić aby szkoła stała się lepsza. Warto do tego procesu włączyć rodziców i uczniów.

Zadaniem zespołów nauczycielskich w szkołach jest planowanie i realizacja wspólnych działań służących wprowadzaniu zmian, których jakość i efektywność gwarantowana jest przez monitorowanie efektów pracy. Istotna jest również refleksja nad stosowaną praktyką dydaktyczną, wychowawczą  i organizacyjną.

Działając w programie SUS nauczyciele określają cele działania w sposób pozwalający na kontrolę stopnia ich realizacji. Dzięki wspólnemu budowaniu standardów (celów) i konsultowaniu ich z całą szkolną społecznością, tworzy się poczucie współautorstwa w projektowaniu działań na rzecz poprawy jakości pracy szkoły.

Jednym z najważniejszych celów programu było stworzenie i ustabilizowanie procedur pracy szkoły oraz zmobilizowanie ich do komunikacji. Dzięki programowi w szkołach powstały warunki do autentycznej współpracy w zespołach nauczycielskich oraz prowadzenia dialogu między nauczycielami a dyrekcją na temat celów i priorytetów ich pracy.

Z ewaluacji przeprowadzonej w 2004 roku wynika, iż niekwestionowanym sukcesem programu jest zmiana stylu zarządzania w szkołach zaangażowanych w program. Zwiększył się udział nauczycieli, rodziców i uczniów w proces decyzyjny. Dzięki temu nauczyciele zyskali przekonanie, że są odpowiedzialni za jakość edukacji w ich szkołach, zaś uczniowie i rodzice poczuli się równoprawnymi partnerami w procesie doskonalenia pracy szkoły. Stworzono także przestrzeń do współpracy między szkołami, co dało początek sieciom współpracujących ze sobą szkół (Klub SUS). Poprawiając swoją wiarygodność w oczach rodziców, uczniów, czy organów prowadzących, szkoły tworzyły własne narzędzia wewnętrznej oceny jakości pracy. Włączały tym samym w realizację założonych celów możliwie jak największą liczbę nauczycieli, ucząc wszystkich odpowiedzialności, realistycznego określania celów i przemyślanego delegowania obowiązków. Oprócz tego udało się przekonać nauczycieli do weryfikacji własnej pracy i metod, tak by tworzyli scenariusze lekcji i plany działania na podstawie samooceny.

Kolejną dobrą praktyka w SUS-ie jest proces zbierania informacji, analiza i przyswojenie procedur badawczych poprawiających organizację pracy. Ważnym aspektem programu SUS było upublicznienie informacji na temat szkół poprzez serię spotkań, prezentacji raportów oraz paneli koleżeńskich. Wiele spośród materiałów SUS powstało na bazie zagranicznych publikacji na temat jakości pracy szkoły. W ramach SUS-u oferowane są też spójne i logiczne szkolenia dla szkół członkowskich w ramach Akademii SUS (Jak uczyć dobrze i do egzaminu?, Elementy oceniania kształtującego, Nauczanie metodą rozwiązywania problemów.

Jak radzić sobie z agresją i przemocą w szkole, Hospitacje, Krytyczni przyjaciele - nauczyciele uczą się od siebie, Profesjonalna rola wychowawcy, Ocena i samoocena pracy nauczyciela, Procedury SUS, Edukacja interkulturowa, Ocenianie kształtujące dla rady, Szkolenia internetowe, Jak motywować uczniów  do nauki, Metoda projektu, Ocenianie kształtujące, Edukacja obywatelska w gimnazjum - metody i zagadnienia)

Widocznymi trudnościami, na jakie natrafiono podczas realizacji programu SUS, są niejasności dotyczące definiowania modelu i działania dobrej szkoły (spory na poziomie i ideowym i pragmatycznym). Wyraźnym kłopotem była także niechęć do ujawnienia słabych stron szkoły a w konsekwencji brak refleksji i analizy problemów, z jakimi boryka się szkoła. Jeśli już przekroczono ten problem ? kłopotem okazywało się publiczne przyznanie się do słabości, czy niedociągnięć. Ewidentną trudnością okazała się także długofalowość projektu ? chęć odniesienia natychmiastowych sukcesów często prowadziła do działań spektakularnych, lecz w konsekwencji pozornych i nie przynoszących efektów wychowawczych, czy edukacyjnych.

Trudnością zewnętrzną okazało się rozporządzenie o nadzorze i nieprecyzyjne oczekiwania ministerstwa wobec szkół a także brak współpracy i wsparcia ze strony organów prowadzących i nadzoru, prezentujących na ogół postawę biurokratyczną. Niechęć ze strony tychże organów powoduje także niemożność uzyskania danych na  temat szkół (czy tez uzyskiwanie danych fałszywych) powodujące problem w znalezieniu szkół najbardziej potrzebujących programu SUS. Za trudność tak wewnętrzną jak i zewnętrzną, można uznać niedobory finansowe ? wynagrodzenia i utrzymanie budynków stanowią większą część budżetu; nie ma zatem funduszy na rozwój czy inwestycje (także w sensie edukacyjnym).

SUS to nowoczesny program, w czasie którego uczestnicy uczą się nowych metod pracy i planowania własnego rozwoju, wypróbowują otrzymywanie informacji zwrotnych, obserwację innych nauczycieli oraz wymianę doświadczeń.

Program Szkoła Ucząca Się, w odróżnieniu od tradycyjnych programów doskonalenia, zapewnia uczestnikom :

* Ciągły proces kształcenia zamiast incydentalnych wydarzeń
* Uczenie się w działaniu zamiast uczenia się od innych
* Wbudowanie uczenia się w strukturę firmy zamiast ograniczania się do wysyłania pracowników na szkolenia
* Szkolenie zespołów, a nie jednostek - najbardziej efektywni nauczyciele mają wsparcie różnych sieci profesjonalistów, którzy wspólnie omawiają problemy i poszukują rozwiązań
* Szkolenie jako narzędzie strategiczne, a nie luksus
* Konstruowanie procesu uczenia się zgodnego z potrzebami zamiast szkoleń na ?jedną miarę?
* Poszukiwanie ekspertów wewnątrz organizacji zamiast zatrudniania z zewnątrz

SUS to nic innego jak wewnątrzszkolny system zapewnienia jakości.

Jest to oferta pomocy na wszystkich etapach działania - od wstępnej diagnozy po wspieranie członków Klubu w dalszym doskonaleniu swojej pracy. Szkoła, która zdoła opisać ważne dla siebie standardy, opracuje niezbędne wskaźniki i podoła codziennej obserwacji, a następnie zechce poddać się życzliwej koleżeńskiej ocenie i będzie gotowa dzielić się swoim doświadczeniem z innymi, z całą pewnością zyska wiedzę pozwalającą na autentyczny rozwój. Dla takiej szkoły wypełnienie obowiązujących wymagań stawianych w ramach zewnętrznej oceny pracy będzie bardzo łatwe. Wytworzone we wzajemnej współpracy i codziennym trudzie zasady postępowania oraz wiedza o szkole będą procentowały nie tylko formalnymi sukcesami, ale także satysfakcją z budowania prawdziwej kultury szkoły i formowania jej indywidualnego oblicza. Przystępując do pracy w programie, musimy pamiętać, że nie będzie to jednorazowa akcja, ale rozłożony w czasie zespołowy wysiłek i długotrwały proces kształtujący nawyki w profesjonalnym działaniu.

Możliwości współpracy między szkołami w SUS-ie

W ramach programu SUS istnieje wiele możliwości współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami, są to:

Klub "Szkół uczących się" (Klub SUS)

Główna inicjatywa to Klub SUS, czyli sieć współpracujących ze sobą szkół, których rady pedagogiczne określają standardy własnej pracy oraz prowadzą rzetelną ocenę metod oraz efektów nauczania i wychowywania. Dzięki temu maja dostęp do narzędzi oceny jakości pracy szkoły, forum wymiany doświadczeń między szkołami należącymi do Klubu SUS oraz szkoleń wspomagających pracę zespołów nauczycielskich.
Klub dyrektora SUS

Klub Dyrektora SUS to inicjatywa powstała w wyniku refleksji uświadamiającej rolę dyrektora szkoły w jej rozwoju i podnoszeniu jakości. Wszystkie przykłady sukcesów szkół w programie SUS związane są z obecnością aktywnego, zaangażowanego i kompetentnego dyrektora. Poprzez Klub Dyrektora SUS CEO pragnie zintensyfikować wymianę doświadczeń i zwiększyć wpływ aktywnych członków Klubu na tych, których działalność wymaga wsparcia. W ten sposób tworzymy płaszczyznę wymiany profesjonalnych doświadczeń dla menadżerów oświaty. W ramach Klubu powstało internetowe forum dyskusyjne.
Szkoła Letnia i Konferencja Ogólnopolska

Głównym celem spotkań jest stworzenie nauczycielom z całej Polski okazji do wymiany doświadczeń i dyskusji nad realizowanymi w szkołach celami. Uczestnicy biorą udział także w różnorodnych warsztatach, które wspierają ich działania w programie SUS.
Panele koleżeńskie

Panel koleżeński jest okazją do zaprezentowania działań prowadzonych przez szkołę innym członkom Klubu SUS i stwarza możliwość do poddania się życzliwej krytyce.
Spotkania regionalne

Program SUS umożliwia odbycie różnego rodzaju warsztatów dających  możliwość doskonalenia kompetencji typowo pedagogicznych oraz "strategicznych" elementów programu SUS związanych z proponowaną przez CEO procedurą zapewniania jakości.
Konferencje ewaluacyjne

Są to doroczne spotkania z dyrektorami szkół, podczas których porusza się osiągnięcia i problemy związane z wdrażaniem programu SUS. Jest to doskonała okazja do wspólnej refleksji nad działaniami podejmowanymi przez szkoły w ramach programu.
Szkoły wiodące

Szkoły Wiodące to grupa szkół wspierających innych w ciągłym procesie podnoszenia jakości własnej pracy (poprzez konsultacje i pełnienie roli krytycznego przyjaciela) oraz promujących SUS w regionie.

RAJ

Rady Jakości (RAJ) to nowa struktura w ramach programu SUS. Członkowie Rady Jakości decydować będą  o tym czy szkoły mogą przystąpić do panelu czy też powinny jeszcze popracować nad swoim wewnętrznym systemem zapewniania jakości. Dzięki Radzie Jakości nauczyciele ze szkół susowskich będą mieli możliwość wpływania na poziom paneli koleżeńskich i wezmą część odpowiedzialności za ich jakość.
AKADEMIA SUS

Akademia  to organizowane kursy, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli oraz rad pedagogicznych podnoszące jakość  pracy nauczyciela i szkoły.
Baza materiałów
Jest to obszerna, internetowa baza materiałów, pomocnych nauczycielom w doskonaleniu ich pracy oraz wdrażaniu wewnętrznego systemu zapewniania jakości, np. bank dobrych pomysłów praktyki szkolnej, scenariusze lekcji, przykładowe raporty, narzędzia badawcze etc.

PROGRAM SUS W LICZBACH

* Programem objęto 450 szkoły podstawowe, gimnazjalne, licealne, technika oraz szkoły zawodowe.
* W Programie bierze udział ponad 14 000 nauczycieli, wśród których 4 605 to liderzy przeszkoleni przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, koordynujący i organizujący prace całych rad pedagogicznych.
* W czasie badania jakości pracy w programie SUS, na temat swoich szkół, wypowiedziało się 66 117 uczniów, 52 775 rodziców oraz 9 461 nauczycieli

Kronika SUS - Szkoła Ucząca Się

Szkoła Ucząca Się (SUS) - W roku 1999 we współpracy z Polsko - Amerykańską Fundacją Wolności utworzony został Klub "Szkół Uczących Się". Jest to ogólnopolska sieć szkół, które wspólnie określają, co to znaczy dobra szkoła i wspierają się w podnoszeniu jakości swej pracy. Szkoły te starają się, aby: nauczyciele, uczniowie i rodzice współpracowali ze sobą, uczniowie wierzyli we własne siły, zdobywali rzetelną wiedzę i ważne umiejętności, nauczyciele pracowali nad tym, aby coraz lepiej uczyć i wychowywać, rodzice uczestniczyli w życiu szkoły i wspierali jej działania. Celem programu jest upowszechnienie modelu poprawy jakości opartego na samodzielności i odpowiedzialności zespołów nauczycielskich.

HISTORIA NASZYCH DZIAŁAŃ W SUS

12.12.2003 r.

Odbyła się Rada Pedagogiczna, na której zostały przedstawione idee programu SUS. W głosowaniu Rada Pedagogiczna podjęła decyzję o przystąpieniu do Klubu Szkół Uczących Się.

15-17.01.2004 r.
W miejscowości Rudy woj. śląskie, odbyło się pierwsze szkolenie, I modułu programu SUS. Szkołę reprezentowali : dyrektor szkoły Waldemar Gosek, wicedyrektor szkoły Urszula Nosal, oraz diagności Alicja Kamińska i Anna Rajkowska. Razem z nami grupę tworzyły: Szkoła Podstawowa w Kodrębie, Gimnazjum w Bliżynie, Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie i Gimnazjum w Rudzie Malenieckiej.

6.02.2004 r.
Zespół diagnostów ( Urszula Nosal, Alicja Kamińska i Anna Rajkowska ) przeprowadził badanie jakości w szkole partnerskiej. Prowadzone jest ono przy pomocy narzędzi dostarczonych przez CEO w oparciu o wypracowaną w klubie SUS procedurę. Nasi diagności mieli za zadanie zbadanie Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie woj. podkarpackie.

12.02.2004 r.
W naszej szkole prowadzone jest ogólne badanie jakości jej pracy. Część badań w szkole przeprowadzają ?goście" z uczestniczącej w programie szkoły, czyli diagności ze Szkoły Podstawowej w Kodrębie woj. łódzkie. Diagnozie poddani zostali uczniowie z klas IV - VI, wszyscy rodzice i nauczyciele szkoły. Diagności przeprowadzili rozmowy z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

Do 1  marca 2004 r.
Przesłanie wyników badań ankietowych do CEO w celu statystycznego i graficznego  opracowania.

12-13.03.2004 r.
Odbyło się drugie szkolenie diagnostów. Były to warsztaty szkoleniowe, na których diagności ( Urszula Nosal, Alicja Kamińska i Anna Rajkowska ) analizowali dane i przygotowali się do opracowywania RAPORTU KOLEŻEŃSKIEGO o jakości pracy szkoły. Diagności szkolili się w trzech grupach. Gościła nas Szkoła Podstawowa Nr 28 w Kielcach. Uczyliśmy się jak napisać raport o szkole. W czasie szkolenia zastanawialiśmy się między innymi - po co piszemy raport?

16-17.04.2004 r.
Dyrektor szkoły i diagności ( Waldemar Gosek, Urszula Nosal, Alicja Kamińska i Anna Rajkowska )  uczestniczyli w kolejnym spotkaniu w Modliszewicach. Były to dwa dni intensywnej pracy, które jednak upłynęły w przyjaznej i owocnej atmosferze. Diagności recenzowali raporty koleżanek i kolegów, następnie szukali mocnych stron i problemów diagnozowanych szkół. Omawialiśmy przygotowania do prezentacji raportu i organizacji rady pedagogicznej, w czasie której określone zostaną cele pracy szkoły na najbliższą przyszłość. Wspomnieliśmy jeszcze o standardach, wskaźnika i zespołach zadaniowych. Na koniec dzieliliśmy się swoimi uwagami na temat programu i szkolenia.

7.05.2004 r.
Nasi diagności ( Alicja Kamińska i Anna Rajkowska ) przedstawili  Raport z mierzenia jakości pracy w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie.

19.05.2004 r.
Diagności ze Szkoły Podstawowej w Kodrębie przedstawili Raport z mierzenia jakości pracy Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu.

17.06.2004 r.
Na Radzie Pedagogicznej dyrektor szkoły mgr Waldemar Gosek dokonał analizy Raportu z mierzenia jakości pracy naszej szkoły. Analiza raportu umożliwiła nam poznanie mocnych i słabych stron pracy szkoły. Pan dyrektor przedstawił obszary pracy szkoły wymagające działań naprawczych. Rada Pedagogiczna podjęła decyzję o kontynuowaniu prac w programie SUS roku szkolnym 2004/2005.

18-19.06.2004 r.
Szkoła nasza stała się członkiem Klubu Szkół Uczących Się. Rozpoczęliśmy szkolenia z II modułu programu SUS.W pierwszym szkoleniu z tego modułu, które odbyło się w Otwocku uczestniczył 4-osbowy zespół nauczycieli (Anna Rajkowska, Katarzyna Skotnicka, Ewa Rutkowska, Urszula Nosal). Nauczyciele zostali przygotowani do tworzenia mierzalnych celów pracy szkoły, zwanych standardami. Uczyli się przygotowywania wskaźników oraz narzędzi do monitorowania własnych działań.

1.09.2004 r.

Odbyła się Szkoleniowa Rada Pedagogiczna dotycząca programu SUS, na której nauczyciele zostali zapoznani z zasadami pracy nad standardami. Pracując w grupach stworzyli standardy, nad którymi będziemy pracować w roku szkolnym 2004/2005 oraz na zasadzie dobrowolności zgłosili swój akces do pracy w poszczególnych zespołach zadaniowych. Członkowie zespołów wybrali swoich liderów, którzy będą koordynować pracę zespołu. Rada Pedagogiczna wybrała szkolnego rzecznika SUS, odpowiedzialnego za kontakty z CEO oraz koordynującego wykonywanie zaplanowanych zadań w szkole.

10.09.2004 r.
Przekazanie do Centrum Edukacji Obywatelskiej czterech standardów, zatwierdzonych i przyjętych do realizacji przez Radę Pedagogiczną.

17 ? 18. 09.2004 r.
Udział w drugim szkoleniu z II modułu, które odbyło się w Miedzeszynie, a uczestniczył w nim zespół czterech nauczycieli ( Katarzyna Skotnicka, Anna Rajkowska, Maria Kiliańska, Urszula Nosal ). Uczestnicy szkolenia uczyli się pracy w zespołach zadaniowych, planowania działań, badania realizacji standardu, monitorowania działań oraz doboru odpowiednich narzędzi badawczych.

22.02.2005 r.
Liderzy zespołów zadaniowych na Plenarnym Posiedzeniu Rady Pedagogicznej złożyli sprawozdania z realizacji zadań z poszczególnych standardów po pierwszym semestrze roku szkolnego 2004/2005.

15.04.2005 r.
Rozpoczęliśmy szkolenia z III modułu przygotowujące do panelu koleżeńskiego, czyli krytycznej dyskusji i analizy tego co udało się osiągnąć w szkole. Gospodarzem pierwszego szkolenia z tego cyklu była Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sandomierzu. Gościliśmy 26 nauczycieli ze szkół należących do Klubu SUS. Naszą szkołę reprezentowały nauczycielki: Justyna Rożek-Sadaj, Maria Kiliańska, Magdalena Niewiadomska, Ewa Rutkowska. W spotkaniu szkoleniowym oraz wspólnej dyskusji nad przyjętymi do realizacji standardami uczestniczyły następujące szkoły: Gimnazjum w Bliżynie, Szkoła Podstawowa Nr 19 w Kielcach, Zespół Szkół z Pustkowa, Gimnazjum z Jarosławca i Szkoła Podstawowa Nr1 z Sandomierza. Pod bacznym okiem trenera z Centrum Edukacji Obywatelskiej zostały omówione i poddane analizie standardy, nad którymi pracują poszczególne szkoły w ramach programu SUS. Każda ze szkół przedstawiła swoje dotychczasowe działania, osiągnięcia oraz dalsze plany.

28.04.2005 r.
Na Posiedzeniu Rady Pedagogicznej uczestnicy szkolenia III modułu przekazali sprawozdanie z przebiegu szkolenia, a nauczyciele biorący udział w panelu w Szkole Podstawowej Nr 28 w Kielcach zapoznali Radę Pedagogiczną z organizacją i przebiegiem spotkania panelowego.

13-14.05.2005 r.
Uczestniczyliśmy w drugim szkoleniu III modułu, które odbyło się w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Tarnobrzegu. Szkołę naszą reprezentowali nauczyciele z poszczególnych zespołów zadaniowych: Maria Kiliańska, Magdalena Niewiadomska, Ewa Rutkowska, Marcin Ogrodnik. Szkolenie to zakończyło cykl przygotowań do panelu koleżeńskiego.

30.06.2005 r.
Na Plenarnym Posiedzeniu Rady Pedagogicznej liderzy zespołów zadaniowych złożyli sprawozdania z wykonania zaplanowanych zadań z poszczególnych standardów.

1.09. - 31.10.2005 r.
Liderzy zespołów zadaniowych opracowali dokładne analizy swoich standardów, które przedstawili rzecznikowi SUS. W oparciu o zebrane materiały został opracowany  "Szkolny System Zapewnia Jakości" Raport z działań, w którym została przedstawiona praca nad czterema standardami.

listopad ? grudzień 2005 r.
Przesłanie raportu do mentora przydzielonego szkole przez CEO. Analiza raportu i ocena działań szkoły przez mentora. Uzyskanie rekomendacji mentora.

styczeń 2006 r.
Przekazanie przez mentora raportu do Rady Jakości działającej przy CEO, celem zaopiniowania przez trzech niezależnych ekspertów.

9.02.2006 r.
Zaopiniowanie raportu przez członków Rady Jakości. Zatwierdzenie raportu przez CEO.

marzec 2006 r.
Zgłoszenie do CEO gotowości szkoły do przystąpienia do panelu koleżeńskiego.

Kwiecień-maj 2006 r.
Przygotowania do wizyty i panelu koleżeńskiego w szkole.

2.06.2006 r.
Panel koleżeński w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu. Prezentacja działań prowadzonych przez szkołę innym członkom Klubu SUS. Wymiana doświadczeń pomiędzy szkołami.

Jako pierwsza szkoła w Sandomierzu uzyskaliśmy tytułu "SZKOŁY UCZĄCEJ SIĘ".

Udział przedstawicieli szkoły w Konferencjach Ogólnopolskich:

19.04.2004 r.
Dyrektor szkoły mgr Waldemar Gosek uczestniczył w Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów, która odbyła się w Warszawie.

11-13.03.2005 r.
Udział przedstawiciela szkoły Ewy Rutkowskiej w IV Ogólnopolskiej Konferencji Klubu SUS, która odbyła się w Białobrzegach nad Zalewem Zegrzyńskim. Jako pomysł dobrej praktyki przedstawiliśmy projekt "Savoir vivre w naszej szkole"

17-19.03.2006 r.
Udział przedstawiciela szkoły Ewy Rutkowskiej w V Ogólnopolskiej Konferencji Klubu SUS, która odbyła się pod hasłem: "Uczymy się od siebie". Nauczyciele z całej Polski na dwudniowych warsztatach spotkali się w Miedzeszynie. Pomysł dobrej praktyki z naszej szkoły został przyjęty przez CEO do prezentacji na warsztatach. Pani Ewa Rutkowska zaprezentowała temat: ?Zajęcia międzyprzedmiotowe matematyczno-przyrodnicze w klasach 4-6 szkoły podstawowej?. Warsztaty zostały pozytywnie ocenione przez trenera z CEO, a prezentacja wzbudziła zainteresowanie uczestników spotkania.

19-20 maj 2006 r.
Udział przedstawiciela szkoły p. Ewy Rutkowskiej w szkoleniu dla kandydatów do Rady Jakości. Zadaniem członków rady jest ocena przygotowywanych przez szkoły materiałów i podejmowanie decyzji o dopuszczeniu szkół do panelu koleżeńskiego.

Udział przedstawicieli szkoły w spotkaniach regionalnych:

27.03.2004 r.
Udział trzech nauczycieli naszej szkoły w spotkaniu regionalnym, które odbyło się w Szkole Podstawowej Nr 5 w Stalowej Woli. W spotkaniu udział wzięły: Katarzyna Skotnicka, Justyna Rożek-Sadaj, Urszula Nosal. Tematem spotkania były: "Alternatywne metody badania jakości pracy szkoły".  

29.04.2005 r.
Spotkanie regionalne odbyło się w Zespole Szkól Ogólnokształcących Nr1 w Stalowej Woli, a jego tematem był: ?SUS z lotu ptaka?. Szkołę naszą reprezentowały: Ewa Rutkowska i Magdalena Niewiadomska. Uczestnicy Klubu SUS rozważali w jaki sposób program SUS wpisuje się w rozporządzenie o systemie zapewnienia jakości.

Udział przedstawicieli szkoły w panelach koleżeńskich:

23.04.2004 r.
Panel w Szkole Podstawowej Nr 5 w Stalowej Woli, w którym naszą szkołę reprezentowały: Katarzyna Skotnicka i Justyna Rożek - Sadaj. Uczestnikami spotkania panelowego poza naszymi przedstawicielami byli nauczyciele ze Szkoły Podstawowej Nr19 oraz Szkoły Podstawowej Nr 28 z Kielc, Zespołu Szkół z Łańcuta, Gimnazjum Nr 8 z Rzeszowa, Szkoły Podstawowej Nr 11 z Rzeszowa.

15.04.2005 r.
Panel w Szkole Podstawowej Nr 28 w Kielcach. W spotkaniu panelowym wzięli udział nauczyciele ze szkół z:  Sarbiewa, Kodręba, Sandomierza, Zamościa, Jarosławca, Warszawy, Wojkowic, Kielc, Pustkowa. Paneliści zapoznali się z osiągnięciami szkoły , sposobami wdrażania procedury SUS, kompetentnie porozmawiać o problemach oświaty, zadecydować o nadaniu szkole tytułu ?Szkoła Ucząca się". Szkołę Podstawową Nr 1  w Sandomierzu reprezentowały: Alicja Kamińska i Anna Rajkowska.

7.04.2006 r.
Panel w Gimnazjum w Bliżynie, którego uczestnikami byli: dyrektor szkoły Waldemar Gosek oraz nauczyciele: Katarzyna Skotnicka i Urszula Nosal. W gronie panelistów oprócz naszych przedstawicieli byli nauczyciele z: Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ożarowie, Gimnazjum w Rudzie Malenieckiej, Zespołu Szkół w Żyrzynie, Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krakowie, Prywatnego Gimnazjum Nr 3 w Krakowie, Szkoły Podstawowej w Iwierzycach.

8.12.2006 r.
Panel w Zespoleśzkól w Ożarowie, którego uczestnikami byli nauczyciele: Ewa Rutkowska, Agnieszka Buczek i Edyta Sidor-Szwajda.

Ewa Rutkowska uzyskała tytuł eksperta "Szkoły Uczącej Się" i bierze udział w ocenie pracy szkół, dopuszczającej do panelu koleżeńskiego.

 

 

Ceryfikat Lepszej Szkoły 

 Logo Lepszej Szkoły

W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu brała udział w ogólnopolskim projekcie Lepsza Szkoła. Projekt ten jest prowadzony przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.