Co dają zajęcia z bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, programowania w języku Scratch oraz warsztaty Planeta Robotów dla Państwa dziecka

  

 1. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Wraz z dynamicznym rozwojem technologii na przestrzeni lat pojęcie cyberprzestrzeni znacznie się zmieniało. Obecnie to przede wszystkim wirtualna przestrzeń, w której połączone siecią komputery i inne media cyfrowe (telefony, tablety, radio, telewizja) komunikują się między sobą. To także nowego typu przestrzeń społeczna, w której na co dzień spotykamy się korzystając z Internetu czy telefonując. Ochrona cyberprzestrzeni stała się współcześnie jednym z najczęściej podejmowanych tematów związanych z bezpieczeństwem. W czasach gdy systemy informatyczne umożliwiają gromadzenie ogromnych ilości informacji, nadzór nad bezpieczeństwem danych jest jednym z kluczowych wyzwań każdego z nas. Liczba odnotowywanych incydentów i ich skutki stale rosną. Wiele ludzi wciąż jednak nie zdaje sobie sprawy z występujących incydentów, inni świadomie o tym nie informują, by nie narażać swojej reputacji. Według analizy głównym źródłem incydentów związanych z bezpieczeństwem danych w Polsce są osoby przetwarzający dane. Incydenty te wynikały często z braku świadomości w zakresie ochrony danych.

Na naszych zajęciach przekażemy uczniom :

 - jak należy zachować się w przypadku, kiedy ktokolwiek wykorzystuje przeciwko nim sieć teleinformatyczną,

 - wiedzę o bezwzględnym zakazie wykorzystywania sieci telefonii komórkowej i Internetu przeciwko drugiej osobie a także o jak najszybszym informowaniu rodziców lub opiekunów jeżeli ktokolwiek będzie podejmował takie działania przeciwko nim.

 - umiejętność odmowy osobie dorosłej w odpowiedzi na różne propozycje z jej strony – np. otwarcie drzwi w domu, przyjęcie poczęstunku na ulicy, zaproszenie do samochodu, prośba o przysłanie zdjęć lub podanie swojego adresu zamieszkania itd.

 - wiedzę o zachowaniu w tajemnicy wszelkich danych osobowych, z jakimi będą mieli do czynienia w ramach swoich obowiązków,

 - zwiększymyświadomości w zakresie bezpieczeństwa danych,

 - ustawieniu monitorów komputerów w sposób uniemożliwiający wgląd w nie osobom postronnym,

 - informacje dotycząceskonfigurowania sieci Wi-Fi,

 - potrzebie przechowywania zapasowych kopii,

 - ustawieniu szyfru na komputerze,

 - niszczeniu urządzeń, dysków i innych elektronicznych nośników w sposób uniemożliwiający odzyskanie z nich jakichkolwiek danych,

 - właściwa ochrona urządzeń mobilnych.

 Do czasu wynalezienia skutecznego zabezpieczenia wszyscy muszą zrozumieć, że zarządzanie ryzykiem cyberbezpieczeństwa jest kluczowe dla przetrwania w cyfrowym, połączonym świecie. Dlatego chcemy uczniom przekazać te wszystkie informacje.

  

2. Zajęcia z języka programowania Scratch

 Scratch jest językiem programowania wykorzystywanym do tworzenia interaktywnych opowieści, gier i animacji. Umożliwia również łączenie się ze społecznością i udostępnianie projektów. W najprostszym ujęciu, język Scratch jest darmowym językiem programowania, w którym ustawiasz bloczki według ustalonej kolejności, a następnie konfigurujesz niektóre z nich, aby tworzyć interaktywne opowieści, gry i animacje. Język oparty na zdarzeniach jest dość łatwy do nauczenia się, niezależnie od wieku. Pozwala on bawić się istniejącymi już skryptami lub je ulepszać, a także tworzyć nowe, własne programy od zera. Scratch został również dostosowany do nowych języków i zainspirował powstanie innych.

 Nie od dziś wiadomo, że gry komputerowe świetnie rozwijają umysł – pomóż Twojemu dziecku pójść o krok dalej: zostać twórcą gier. Programowanie to kolejny z języków obcych, który warto opanować – rozwija umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów, logicznego myślenia. 

 W czasie warsztatów uczestnicy zajęć będą mogli poznać podstawowe funkcje programistyczne, takie jak pętla, zmienne czy funkcję warunkowe. Wykorzystają napisane przez siebie programy do kreowania rzeczywistości w świecie Maincrafta. Zaprogramują robota, który będzie wykonywał ich polecenia, zbierał za nich surowce, uprawiał rośliny czy budował budowle. W swoich projektach wykorzystają różnego typu mechanizmy. Samodzielnie wykonają oraz zaprogramują mini gry, w których nasza postać będzie musiała wykonać określone zadania m.in. parkur, obrona zamku, labirynt oraz wiele innych bardzo ciekawych projektów, a wszystko to w najnowszej wersji Minecrafta na Windowsa 10.

Podczas gdy język Scratch jest dość łatwy w użyciu, pełen zabawy i wciągający, jest on wyjątkowy z dwóch głównych powodów: społeczność i sposób, w jaki zachęca dzieci do nauki, a następnie podjęcia ryzyka pochwalenia się tym co zrobiły. Chociaż nie wszyscy chcą być programistami, wszyscy odnoszą korzyści z projektów, które uczą kreatywnego rozwiązywania problemów. Umiejętność wyobrażania, tworzenia, gry i refleksji to umiejętności konieczne niezależnie od wieku.

  

3. Warsztaty Planeta Robotów

 Planeta Robotów to interaktywne warsztaty z lego i robotyki  dla dzieci  i młodzieży. Przekonacie się, że nauka to nie tylko przyswajanie formułek, ale przede wszystkim wprowadzanie teorii w życie. Planeta Robotów łączy naukę z zabawą, oferując atrakcyjny system zajęć opartych na tworzeniu niezwykłych konstrukcji z popularnych klocków LEGO®.

 To tutaj powstają roboty, maszyny i pojazdy o niemal nieograniczonych możliwościach. Nauka programowania dla dzieci pozwala im zrozumieć zagadnienia odpowiadające za rozwój technologii oraz wykorzystać tę wiedzę, aby wykreować inteligentne urządzenia, które potrafią chodzić, mówić oraz podejmować decyzje!

 Cel i zarazem misją proponowanych przez nas warsztatów to interaktywna nauka oraz popularyzacja robotyki wśród dzieci. Motywem przewodnim prowadzonych przez nas zajęć jest budowa robotów oraz ich programowanie z wykorzystaniem oryginalnych zestawów Lego Mindstorms EV3. To idealne narzędzie do pierwszej nauki programowania oraz rozwijania umiejętności logicznego myślenia. Skupiamy się na przekazywaniu wartościowej treści w atrakcyjny sposób. Program zajęć opracowujemy samodzielnie w oparciu o zagadnienia z dziedzin takich jak: matematyka, informatyka oraz fizyka. Poziom warsztatów uzależniony jest od stopnia zaawansowania uczestników.

  

 

Regulamin rekrutacji i udziału Uczniów/Uczennic w projekcie „Akademia kompetencji kluczowych” __________________________

Zał. 1 Formularz zgłoszenia udziału w projekcie „Akademia kompetencji kluczowych” _____________________________________ 

Zał. 2 Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej __________________________________________________________________ 

Zał. 3 Oświadczenie uczestnika projektu ________________________________________________________________________ ___ 

Zał. 4 Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu ____________________________________________________ 

Zał. 5 Deklaracja uczestnictwa w projekcie __________________________________________________________________________

 

 

 

Sandomierz 8.01.2018 r.


Zawiadomienie
o wyborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, poddziałanie 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK, nr RPSW.08.03.03-IZ.00-26-167/17 RPO WŚ 2014-2020, ogłoszonego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wpłynęła jedna oferta, która została pozytywnie oceniona i wybrana do pełnienia funkcji Partnera.
Oferta została złożona przez Fundację – „Ludzie, Umiejętności, Kultura” 39-432 Gorzyce, Pl. Handlowy 3A.

 

 Sandomierz 14.12.2017 r.

Regulamin naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,
Poddziałanie 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK

Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika w Sandomierzu, ul. Stefana Okrzei 6, 27-600 Sandomierz, której organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sandomierz na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, jako podmiot, o którym mowa w art. 3, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych - inicjujący projekt partnerski - ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych (innego niż wymieniony w art. 3, ust. 1, pkt 1-3a tej ustawy) do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK

I. Cel partnerstwa

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku projektowego w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.08.03.03-IZ.00-26-167/17 RPO WŚ 2014-2020, ogłoszonego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Świętokrzyskiego i realizacja przez każdego z Partnerów części zadań w projekcie służących osiągnięciu celów konkursu tj. podniesienia kompetencji kluczowych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, w kontekście potrzeb rynku pracy.

II. Zakres tematyczny projektu
1. Rozwój nowoczesnego nauczania ogólnego (w tym specjalnego) poprzez kontynuację założeń rządowego programu „Cyfrowa szkoła”:
a) wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej,
b) podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego,
c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń., OWP i szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami

przy czym pkt. a musi być realizowany wyłącznie w powiązaniu z pkt. 1b i/lub 1c

Dokładny zakres tematyczny projektu zostanie określony przez ogłaszającego nabór na Partnera spoza sektora finansów publicznych na podstawie indywidualnej analizy szkoły/placówki systemu oświaty wraz z podaniem aktualnych danych źródłowych.

III. Wymagania wobec Partnera

 1. Zgodność profilu działania potencjalnego Partnera z obszarami interwencji projektu wskazanymi w punkcie II oraz celami partnerstwa.
 2. Przedstawienie opisu koncepcji udziału potencjalnego Partnera w projekcie.
 3. Doświadczenia w opracowywaniu i realizacji projektów o podobnym charakterze.
 4. Uczestnictwo w realizacji projektu na każdym jego etapie, co oznacza również wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólne zarządzanie projektem, przy czym Partner może uczestniczyć w realizacji tylko części zadań w projekcie.
 5. Wniesienie do projektu zasobów ludzkich (w tym potencjału kadrowego zaangażowanego w realizację projektu), organizacyjnych, technicznych lub finansowych.
 6. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na prawidłowe wykonanie zadań w projekcie.

IV. Kryteria wyboru

1. Kryteria formalne:
1.1.Oferta została złożona we wskazanym terminie.
1.2 Profil działalności potencjalnego Partnera jest zgodny z celami partnerstwa.
1.3 Sytuacja ekonomiczna i finansowa potencjalnego Partnera pozwala na prawidłowe wykonanie zadań w projekcie.
1.4 Wraz z ofertą złożono wszystkie wymagane dokumenty.
1.5 Oferta jest podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.

2. Kryteria merytoryczne:
2.1 Oferowany wkład Partnera w realizację projektu i jego zgodność z celami partnerstwa - max. 80 pkt. Ocenie podlegać będą:

a) zasoby organizacyjne i techniczne oceniane pod kątem realizacji przedmiotowego projektu/ -ów - max 10 pkt.
b) zasoby ludzkie wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczenia: - max 30 pkt.:

 • za wykazanie min. 1 osoby, która posiada doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS - 15 pkt
 • za wykazanie min. 2 osób, które posiadają doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS – 20 pkt
 • za wykazanie min. 2 osób, które posiadają doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS, w tym posiadają kwalifikacje związane z zarządzaniem projektami (np. studia, szkolenia) lub min. 3 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami - 30 pkt

c) Doświadczenie w opracowywaniu i realizacji projektów/zadań o podobnym charakterze w szczególności w obszarze edukacji i realizacji projektów partnerskich – max 10 pkt.

d) Koncepcja udziału Partnera w projekcie - zaangażowanie Partnera w realizację projektu wraz z przedstawieniem propozycji podziału zadań – max.30 pkt.

Partnerem zostanie wybrany podmiot spełniający wszystkie wymagania formalne oraz uzyska największą liczbę punktów w trakcie oceny kryteriów merytorycznych.

V. Wymagane dokumenty:

 1. Karta zgłoszenia podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu – według wzoru określonego w Załączniku nr 1 do regulaminu.
 2. Oferta złożona na Formularzu Oferty podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2.
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub inne dokumenty potwierdzające status prawny Oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (wyciąg z KRS lub innej właściwej ewidencji, uwzględniająca stan faktyczny na moment złożenia oferty).
 4. Aktualny statut podmiotu – o ile dotyczy.
 5. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni zamknięty rok zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) lub uproszczone sprawozdanie finansowe – uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat.
 6. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno - prywatnych, ani wobec innych podmiotów - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.
 7. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i nie posiadaniu zakazu dostępu do środków UE na podstawie odrębnych przepisów takich jak: - art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; - art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; - art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.
 8. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku, gdy czynności w tym np. podpisywanie umów oświadczeń, będą składały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym lub innym rejestrem).
 9. Oświadczenie o posiadaniu wymaganego potencjału kadrowego – Załącznik nr 3.
 10. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu i o braku uwag do niniejszego Regulaminu - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.
 11. Oświadczenie o przystąpieniu do wspólnej pracy przy konstruowaniu wniosku o dofinansowanie projektu w wymiarze niezbędnym do przygotowania wniosku aplikacyjnego - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.
 12. Inne, niż ww. dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty ( np. rekomendacje).

VI. Termin i sposób składania ofert

 1. Ofertę należy złożyć na piśmie pod rygorem nieważności.
 2. Oferta oraz inne załączniki (wskazane w punkcie V) muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu podmiotu składającego ofertę.
 3. Oferta, która nie spełnia wymagań formalnych lub oferta, do której nie dołączono wszystkich wymaganych załączników podlega odrzuceniu i nie będzie rozpatrywana pod względem merytorycznym.
 4. Oferty partnerstwa należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta partnerstwa w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych” do dnia 05.01.2018 r. do godziny 8:30 w Szkole Podstawowej nr 1 im. M. Kopernika w Sandomierzu, ul. Stefana Okrzei 6, 27-600 Sandomierz. Liczy się moment wpływu oferty do Szkoły Podstawowej nr 1 w Sandomierzu.
 5. Oferty złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.01.2018 r.
 7. Wyniki naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej do dnia 08.01.2018 r.


Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 15 832 26 31.

 doc-icon załącznik nr 1

doc-icon załącznik nr 2

doc-icon załącznik nr 3