Procedury ewakuacji

Szkoły Podstawowej Nr 1

im Mikołaja Kopernika w Sandomierzu ul. Okrzei 6

 

Cel ewakuacji: sprawdzenie stopnia przygotowania do działań w sytuacji zagrożenia pożarem.

Ewakuacja doraźna polega na natychmiastowym przemieszczeniu osób z rejonów, których nastąpiło nieprzewidziane, bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia w konsekwencji katastrofy, awarii, pożaru lub innych zdarzeń.

 

PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ORGANIZACJA DZIAŁANIA

 

DYREKTOR SZKOŁY

 1. Podejmuje decyzję o ewakuacji.

 2. Nakazuje ogłoszenie alarmu i powiadomienie specjalistycznych służb ratowniczych.

 3. Organizuje i kieruje akcją ratowniczą (ewakuacją):

 a) sygnałem alarmowym wzywa do natychmiastowej ewakuacji: sygnał dźwiękowy (dzwonek) przerywany 2-3 s. dzwonek 2-3. Przerwa (--- --- ---)
 b) określa miejsce ewakuacji ludzi i ewakuowanego mienia – boisko szkolne trawiaste
 c)  wprowadza zakaz wejścia i wjazdu na teren szkoły
 d) nakazuje uruchomienie elementów zabezpieczenia procesu ewakuacji w szczególności: otwarcie wyjść ewakuacyjnych, ochronę dokumentacji szkoły,  wyłączenie zasilania instalacji elektrycznej, odcięcie zasilania instalacji gazowej.

   4. Współdziała ze specjalistycznymi służbami ratowniczymi.

 

SEKRETARIAT SZKOŁY

Zgodnie z decyzją Dyrektora Szkoły:

 1. Alarmuje niezwłocznie, osoby będące w obiekcie szkoły i strefie zagrożenia.
 2. Wzywa Państwową Straż Pożarną 998 - zgłasza zagrożenie pożarowe.
 3. Nadzoruje zabezpieczenie (ewakuację) ważnego mienia, dokumentów, urządzeń, pieczęci itp.
 4. sygnałem alarmowym wzywa do natychmiastowej ewakuacji: sygnał dźwiękowy (dzwonek) przerywany 2-3 s. dzwonek 2-3. Przerwa (--- --- ---). 
 5. Sygnał dźwiękowy powinien trwać do czasu zakończenia ewakuacji lub do czasu gdy pozwolą na to warunki. Włącznik dzwonka znajduje się w sekretariacie szkoły na ścianie po lewej stronie. Należy ręcznie używać przełącznika ze znaczkiem „Dzwonek” w sposób zgodny z brzmieniem dźwięku alarmowego obowiązującego w szkole.

 

OGÓLNE ZASADY EWAKUACJI

 

 1. Ściśle stosować się do przekazywanych zaleceń.
 2. Wyłączyć i zabezpieczyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe.
 3. Zakończyć pracę sprzętu komputerowego oraz zabezpieczyć dane informatyczne przed dostępem osób niepowołanych.
 4. Przygotować do ewakuacji / zabezpieczyć / ważne wytypowane mienie, dokumenty, pieczecie, środki finansowe itp.
 5. Pozamykać okna.
 6. Wszystkie osoby opuszczające szkołę powinny w miarę możliwości zabrać rzeczy osobiste i przystąpić do ewakuacji postępując zgodnie z zaleceniami i udać się na boiska szkolne.
 7. Zamknąć drzwi pomieszczeń pozostawiając klucz w zamku.
 8. nie przeciskać się w przeciwległym kierunku do ruchu ludzi,
 9. nie dopuszczać do powstania spiętrzeń, bezwładnego ruch względnie paniki,
 10. zachować spokój i opanowanie,
 11. nie dopuścić do powracania pracowników i uczniów w poprzednie miejsca,
 12. w przypadku zaginięcia osoby natychmiast zgłosić ten fakt pierwszemu napotkanemu nauczycielowi lub strażakowi podając nazwisko,
 13. udzielić w razie potrzeby pierwszej pomocy przedmedycznej i lekarskiej,
 14. podporządkować się kierującemu akcją ratowniczą.

 

Uczniowie:

 

 1. Każdy uczeń przebywający w klasie na zajęciach lekcyjnych, po usłyszeniu alarmu ewakuacyjnego bezwzględnie dostosowuje się do poleceń nauczyciela,
 2. Ustawia się w sposób uporządkowany (dwuszereg) w kierunku wyjścia z klasy,
 3. Na komendę nauczyciela, bez paniki, żwawym krokiem (nie biegiem) w sposób uporządkowany udają się do wyjścia ewakuacyjnego, zgodnie z kierunkiem,
 4. Niezwłocznie meldują nauczycielowi o przypadkach szczególnych, np.: przekazać znane informacje o uczniach przebywających poza klasą (np. w toalecie), zgłaszać natychmiastowo przypadki zasłabnięcia, omdlenia itp.
 5. Po wyjściu z budynku szkoły ustawiają się na trawiastym boisku szkoły (w miejscu ewakuacji)

 

PRACOWNICY SZKOŁY – ZAKRES ZADAŃ PODCZAS ZAJĘĆ LEKCYJNYCH I PRZERWY

 

Nazwisko i imię pracownika

Zadanie do wykonania

Konserwator 1

 1. w przypadku awarii bądź braku energii elektrycznej ogłaszana alarm jest poprzez zapowiedź słowną: Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm ewakuacyjny szkoły.
 2. koordynuje ewakuację na parterze przy sali nr 12

Konserwator 2

1.  otwiera drzwi ewakuacyjne przy sali nr 12
2.  wyłącza główne zasilanie elektryczne,
3.  wyłącza zasilania instalacji gazowej.

 

Intendentka

1. zabezpieczyć wszystkie ważne dokumenty, zaliczki, kwitariusze, pieczątki itp.,

Pomoc kuchenna 1

1. wyłącza i zabezpiecza wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe. 

Pomoc kuchenna 2

1. zabezpiecza wejście na teren szkoły osób postronnych / bramka wejściowa / 

Pomoc kuchenna 3

1. zabezpiecza wjazd na teren szkoły pojazdów nieuprawnionych / brama wjazdowa /

Pomoc kuchenna 4

1. zabezpiecza wejście na teren szkoły osób postronnych / brama wjazdu na parking /

Sprzątaczka 1

1. otwiera drzwi ewakuacyjne przy sali gimnastycznej,
2. wstrzymuje wejście na teren szkoły wejściem głównym,

Sprzątaczka 2

1. otwiera drzwi ewakuacyjne przy sali gimnastycznej,
2. wstrzymuje wejście na teren szkoły wejściem głównym,

Sprzątaczka 3

1. sprawdza czy w toaletach, klasach, na korytarzu i innych pomieszczeniach na I piętrze nie pozostała jakaś osoba.

Sprzątaczka 4

1. koordynuje ewakuację na II piętrze przy sali nr 31

Sprzątaczka 5

1. sprawdza czy w toaletach, klasach, na korytarzu i innych pomieszczeniach na II piętrze nie pozostała jakaś osoba.

Sprzątaczka 6

1. sprawdza czy w toaletach, klasach, na korytarzu i innych pomieszczeniach na parterze nie pozostała jakaś osoba.

 

NAUCZYCIELE – ZAKRES ZADAŃ PODCZAS ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

 

 

Nazwisko i imię nauczycieli

Zadanie do wykonania

Zastępcy dyrektora szkoły

 

W przypadku nieobecności dyrektora kierują ewakuacją,

Współorganizuje ewakuacje na I piętrze,

Nauczyciele przebywający  w sali z uczniami w chwili ogłoszenia ewakuacji

 1. Odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów,
  z którymi mają lekcję w momencie wszczęcia
  alarmu. Nie oddalają się od swej grupy pod żadnym
  pozorem i są bezwzględni w egzekwowaniu
  posłuchu i dyscypliny.
 2. Nakazują uczniom pozostawienie wszystkich rzeczy
  osobistych w klasie (teczki, zeszyty)
 3. Dokonują przeliczenia uczniów przed opuszczeniem
  klasy i wyprowadzają ich na boisko trawiaste
  zabierając tylko dziennik lekcyjny.
 4. Zamykają okna i drzwi pozostawiając klucz
  w zamku,
 5. Wyprowadzają uczniów wyznaczonym kierunkiem
  ewakuacji,
 6. Nie oddalają się od swej grupy pod żadnym
  pozorem i są bezwzględni w egzekwowaniu
  posłuchu i dyscypliny.
 7. W wyznaczonym miejscu ewakuacji ponownie
  sprawdzają obecność uczniów po czym
  niezwłocznie przekazują informacje o stanie
  osobowym uczniów Dyrektorowi Szkoły –
  o wszelkich różnicach powiadamiają kierującego
  ewakuacją. 

Nauczyciele przebywający          w pokoju nauczycielskim

1. Zabierają pozostawione dzienniki lekcyjne, przechodzą w kierunku poszczególnych wyjść
ewakuacyjnych, gdzie ukierunkowują ruch
ewakuacji na zewnątrz (zapobiegając powracaniu
uczniów do środka budynku).

Kierownik świetlicy

1. Kieruje ewakuacja na parterze, przy wyjściu
ewakuacyjnym przy sali gimnastycznej,

Pedagog

1. Kieruje ewakuacją na I piętrze, przy głównej klatce
schodowej,

Nauczyciel biblioteki

1. Kieruje ewakuacją na II piętrze, przy głównej klatce
schodowej,

Pielęgniarka

 1. Organizuje punkt pomocy medycznej

 

 PRZEBIEG EWAKUACJ

Nauczyciele, zgodnie z procedurą przygotowują klasy do ewakuacji, po przeliczeniu uczniów i zabraniu dziennika lekcyjnego rozpoczynają wyprowadzanie uczniów z klas i budynku szkoły (Nauczyciel wychodzi ostatni za grupą uczniów) – według ustalonej kolejności:

 

Parter:

 1. Klasy nr 12, 11, 10, 9, wyprowadzane są z budynku szkolnego wyjściem ewakuacyjnym przy sali nr 12 na boisko trawiaste.

2. Klasy nr 8, 7, świetlica, sala gimnastyczna, szatnie, sekretariat szkoły, sklepik wychodzą na podwórko drugim wyjściem ewakuacyjnym przy sali gimnastycznej,

 

I piętro:

 

 1. Klasy 20, 19, 18, 17 boczną klatką schodową do bocznego do wyjścia ewakuacyjnego przy sali nr 12
 2. Klasy 25, 24, 23, 16, pokój nauczycielski, zastępca dyrektora, gabinet pedagoga i psychologa – główną klatką schodową do wyjścia ewakuacyjnego przy sali gimnastycznej,

 

II piętro:

 

 1. Klasy 35, 34, 33, 27, biblioteka główną klatką schodową do wyjścia ewakuacyjnego przy sali gimnastycznej,
 2. Klasy 31, 30, 29, 28 – boczną klatką schodową do bocznego do wyjścia ewakuacyjnego przy sali nr 12

 

Teren ewakuacji :

 

 1. Nauczyciele po przeliczeniu uczniów, składają meldunek Dyrektorowi szkoły i pozostają z uczniami klasy z którą opuścili budynek szkoły na boisku – w miejscu ewakuacji oraz przestrzegają bezwzględnie dyscypliny w swoich grupach.
 2. Pracownicy szkoły, którzy sprawdzali czy w toaletach, klasach, na korytarzach i innych pomieszczeniach nie pozostała jakaś osoba, składają meldunek Dyrektorowi  – o fakcie opuszczenia budynku szkoły, przez wszystkich jej uczestników.
 3. Dyrektor szkoły po przyjęciu meldunku od nauczycieli i pracowników o ilości osób ewakuowanych, składa meldunek dowódcy przybyłej straży pożarnej i przekazuje kierownictwo dalszą akcją ratowniczą.
 4. Po omówienie przebiegu ćwiczeń na polecenie Dyrektora szkoły nastąpi powrót uczniów i nauczycieli do zajęć lekcyjnych.