Termin składania wniosków o zapomogę zdrowotną do dnia 31.10.2022 r. w Sekretariacie Szkoły

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR II/17/2018

 

RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 7 grudnia 2018 r.

 

w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sandomierz

oraz nauczycieli emerytów i rencistów objętych przez te jednostki pomocą socjalną

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz 994 z późn. zm.), art. 72 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 967) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 1881 z późn. zm.) po uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i Związkiem Zawodowym NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sandomierz oraz nauczycieli emerytów i rencistów objętych przez te jednostki pomocą socjalną, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

       § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

                            Przewodniczący Rady

                          Miasta Sandomierza

                          Wojciech Czerwiec

 

 

                                             Załącznik do uchwały Nr II/17/2018

                                             Rady Miasta Sandomierza

                                             z dnia 7 grudnia 2018 r.

 

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych

w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sandomierz oraz

nauczycieli emerytów i rencistów objętych przez te jednostki pomocą socjalną

 

§ 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeznaczania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określa warunki i sposoby przyznawania świadczeń.

§ 2. Zasady określone w niniejszym regulaminie mają zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sandomierz, nauczycieli przebywających na świadczeniu kompensacyjnym oraz do nauczycieli emerytów i rencistów objętych przez te jednostki pomocą socjalną, zwanych dalej nauczycielami.

§ 3. 1. W budżecie Gminy Sandomierz wyodrębnia się corocznie środki finansowe przeznaczone   na przedmiotową pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3% funduszu płac nauczycieli.

 1. Wysokość wszystkich przyznanych w danym roku świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej nie może przekroczyć kwoty funduszu zdrowotnego przyjętego na dany rok.
 2. Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli niewykorzystane w danym roku kalendarzowym nie przechodzą na rok następny.

§ 4. 1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie bezzwrotnego świadczenia pieniężnego, zwanego dalej świadczeniem.

       2. Wysokość oraz liczba przyznanych świadczeń jest zależna od wysokości środków finansowych, o których mowa w §3.

§ 5. Pomoc zdrowotną przyznaje się nauczycielom, którzy nie korzystali w danym roku ze świadczeń ZFŚS przeznaczonych na świadczenia zdrowotne i spełniają co najmniej jeden z warunków:

 1. trwale leczą się z powodu: choroby zawodowej, wypadku przy pracy, ciężkiej lub przewlekłej choroby,
 2. trwale korzystają z leczenia specjalistycznego,
 3. długotrwale przebywają na leczeniu szpitalnym lub kontynuują leczenie w sanatorium,
 4. przechodzą długotrwałą rehabilitację, w tym związaną z chorobami zawodowymi i powypadkową,
 5. posiadają zalecenia lekarskie do zakupu specjalistycznego sprzętu ortopedycznego lub rehabilitacyjnego oraz ułatwiającego dalsze funkcjonowanie (np. aparat słuchowy, proteza itp.).

§ 6. Świadczenie może być przyznane na dofinasowanie kosztów: 1) zakupu leków, sprzętu medycznego lub rehabilitacyjnego, 2) usług rehabilitacyjnych.

§ 7. 1. O przyznanie świadczenia nauczyciel może ubiegać się jeden raz w roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem ust. 2

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w miarę posiadanych środków finansowych, świadczenie może być przyznane powtórnie w tym samym roku.

§ 8. 1. W celu zapewnienia jawnego i racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi, o których mowa w § 3, Burmistrz Miasta Sandomierza powołuje Komisję ds. Pomocy Zdrowotnej dla Nauczycieli, zwaną dalej Komisją.

              2. Do zadań Komisji należy:

 1. analizowanie i opiniowanie wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej,
 2. wnioskowanie o przyznanie świadczeń, nauczycielom zakwalifikowanym przez Komisję, do Burmistrza Miasta Sandomierza.
 3. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy swojego składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji.
 4. Członkowie Komisji są zobowiązani do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz informacji o stanie zdrowia nauczycieli ubiegających się o przyznanie świadczenia.
 5. Posiedzenia Komisji odbywają się co najmniej raz w roku, nie później niż do pierwszego grudnia danego roku kalendarzowego. Zwoływane są na wniosek jej przewodniczącego.
 6. Obsługę administracyjno-organizacyjną Komisji, w tym rejestr wniosków, prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu.

    § 9. 1. Nauczyciel ubiegający się o świadczenie składa wniosek do Burmistrza Miasta Sandomierza za pośrednictwem Dyrektora placówki, w której jest lub był zatrudniony.

            2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 dołącza się:

                1. aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalisty potwierdzające leczenie związane z przewlekłą lub ciężką chorobą, leczenie specjalistyczne, konieczność stosowania sprzętu rehabilitacyjnego lub ortopedycznego,

                 2. imienne rachunki lub oświadczenie wnioskodawcy poświadczające poniesione koszty związane z leczeniem lub rehabilitacją,

                 3. oświadczenie o wysokości dochodu przypadającego na jednego członka rodziny nauczyciela za okres trzech miesięcy, poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu,

 1.           4. oświadczenie w sprawie korzystania z pomocy zdrowotnej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w bieżącym roku,
 2.           5. zgodę na przetwarzanie danych osobowych, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
 3.       3. W uzasadnionych przypadkach z wnioskiem o przyznanie świadczenia może wystapić także członek najbliższej rodziny nauczyciela lub dyrektor jednostki, w której nauczyciel jest lub był zatrudniony.
 4.       4. Wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy zdrowotnej określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 5. § 10. 1. Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań formalnych, w tym zawiera braki w dokumentacji, o której mowa w § 9 ust. 2 nauczyciel zostaje wezwany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

      2. W przypadku nieusunięcia braków w terminie, o którym mowa w ust. 1 wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.

  § 11. 1. Wnioski, o których mowa w § 9 ust. 1, Komisja rozpatruje według kolejności zgłoszeń.

           2. Przy rozpatrywaniu wniosków Komisja bierze pod uwagę:

  1. rodzaj i przebieg choroby,
  2. wysokość dochodów przypadających na jednego członka rodziny nauczyciela,
  3. wysokość kosztów poniesionych przez nauczyciela w związku z przeprowadzeniem leczenia lub rehabilitacji,
  4. okoliczności wpływające na sytuację materialną i rodzinną wnioskodawcy.

  § 12. 1. Decyzję o przyznaniu i wysokości świadczenia podejmuje Burmistrz Miasta Sandomierza, na podstawie opinii Komisji. Decyzja Burmistrza jest ostateczna.

  2. Wypłaty przyznanego świadczenia, na polecenie Burmistrza Miasta Sandomierza, dokonuje dyrektor placówki, w której wnioskodawca korzysta ze świadczeń w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na wskazany przez nauczyciela rachunek bankowy.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania świadczeń

pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach,

dla których organem prowadzącym jest Gmina Sandomierz oraz nauczycieli

emerytów i rencistów objętych przez te jednostki pomocą socjalną

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY ZDROWOTNEJ

…...............................................................................................................................................................................................

(wnioskodawca – imię i nazwisko)

….............................................................................................................................................................................................. …..............................................................................................................................................................................................

(adres zamieszkania i nr telefonu)

…...............................................................................................................................................................................................

(szkoła/placówka, w której wnioskodawca jest lub był zatrudniony)

Zwracam się z wnioskiem o przyznanie mi zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną.

Uzasadnienie:

…..................................................................................................................................................................................................

…..................................................................................................................................................................................................

…..................................................................................................................................................................................................

…..................................................................................................................................................................................................

…..................................................................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................................................................

Nr rachunku bankowego: (jeżeli wnioskodawca prosi o przekazanie świadczenia na rachunek)

….................................................................................................................................................................................................

W załączeniu do wniosku przedkładam:

 1. Aktualne zaświadczenie lekarskie.
 2. Oświadczenie.
 3. …...........................................................................................................................................................................................
 4. …............................................................................................................................................................................................

…..........................................................

(miejscowość i data)

…........................................................

(podpis wnioskodawcy)

 

Druki do pobrania:

 doc-icon Załącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie zapomogi zdrowotnej

 doc-icon  Oświadczenie

  

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń

pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach,

dla których organem prowadzącym jest Gmina Sandomierz oraz nauczycieli

emerytów i rencistów objętych przez te jednostki pomocą socjalną

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że średnia wysokość dochodów (brutto) z miesiąca poprzedzającego miesiąc ubiegania się o pomoc zdrowotną wynosi: …............................ zł. (słownie: ..............................................................................), w przeliczeniu na 1 członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

…..........................................................

(miejscowość i data)

…........................................................

(podpis wnioskodawcy)

 

Druk do pobrania:

doc-icon Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wysokości dochodów

 

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania świadczeń

pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach,

dla których organem prowadzącym jest Gmina Sandomierz oraz nauczycieli

emerytów i rencistów objętych przez te jednostki pomocą socjalną

ZGODA

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku oraz w załączonych do niego dokumentach w celu przyznania pomocy zdrowotnej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).

..........................................................

(miejscowość i data)

…........................................................

(podpis wnioskodawcy)

 

Druk do pobrania:

doc-icon Załącznik nr 3 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 

Uzasadnienie

 

Przedkładana uchwała jest wykonaniem dyspozycji art. 72 ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 Karty Nauczyciela.

Art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela obliguje organy prowadzące placówki oświatowe do przeznaczenia w budżecie środków z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz do określenia rodzajów przyznawanych świadczeń w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przynawania. Art. 91 d pkt 1 Karty Nauczyciela przyznaje te kompetencje organu prowadzącego Radzie Gminy. Uchwała nie wprowadzi zmian finansowych w budżecie, ponieważ środki na świadczenia zdrowotne są corocznie planowane i uwzględniane w budżecie.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

(świadczenia pomocy zdrowotnej)

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sandomierz, ul. pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz, tel. 15 815 41 00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczeń pomocy zdrowotnej. Podstawą prawnąprzetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych, art. 72 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) i UCHWAŁA NR II/17/2018RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sandomierz oraz nauczycieli emerytów i rencistów objętych przez te jednostki pomocą socjalną.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, a także innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące prawa

8. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 • prawo dostępu do danych osobowych
 • prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych.

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencja niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku w sprawie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.

11. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

Druk do pobrania:

   Klauzula Informacyjna - świadczenia zdrowotne