Zarządzenie

Dyrektora

Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu

z dnia 19 maja 2020 roku

w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS- Co-V-2

Działając na podstawie - ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2019 poz. 1239 tj. z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 poz. 325), ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych   rozwiązaniach
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 ze zm. ), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 polecam wdrożenie Procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej Nr 1 dotyczącej ochrony przed koronawirusem SARS-CoV-2 .

§ 3.Dyrektor może podejmować indywidualne decyzje w sytuacjach nieokreślonych niniejszym zarządzeniem w zależności od dynamiki sytuacji epidemicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do dnia odwołania epidemii.

 

Procedury bezpieczeństwa przed koronawirusem SARS- Co-V-2 ________________________

Oświadczenie rodziców - konsultacje dla uczniów kl. 8 zał. nr 1a _______________________

Oświadczenie rodziców - konsultacje dla uczniów kl. 1-7 zał. nr 1b _____________________

Oświadczenie rodziców - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zał. nr 1c__________________ 

Oświadczenie rodziców - zajęcia rewalidacyjne zał. nr 1d_____________________________ 

Zgoda rodziców na pomiar temperatury zał. 2 ______________________________________ 

 

 Rodzicu, 

 • Nie posyłaj dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce przekaż Dyrektorowi informację o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.
 • Zaopatrz swoje dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
 • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. Stosuj się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nie posyłania dziecka do instytucji. Przed przyprowadzeniem dziecka do placówki zmierz dziecku temperaturę.
 • Po wejściu do szkoły muszą Państwo rygorystycznie przestrzegać środków ostrożności – posiadać osłonę ust i nosa, rękawiczki jednorazowe oraz obowiązkowo zdezynfekować ręce w miejscu wyznaczonym
 • Dzieci przyprowadzane/odbierane do placówki są wyłącznie przez osoby zdrowe.
 • Przyprowadzając/odbierając dziecko zachowaj dystans społeczny zarówno do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i rodziców wynoszący min. 2 m.
 • Wyjaśniaj dziecku, żeby nie zabierało do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny.
  Podkreślamy, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą  z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania i sami tak także postępujemy.