Pracownia Edukacji Ekologiczno-Przyrodniczej

Nazwa zadania: „Pracownia edukacji ekologiczno–przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Sandomierz”, realizowanego w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn. Pracownia edukacji ekologiczno–przyrodniczej w szkole podstawowej.
Kwota dofinansowania: całkowity koszt zadania 75.000,00 zł. w tym kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Kielcach 60.000,00 zł. (Dotacja w kwocie 60.000,00 zł. stanowiącej 80% kosztów kwalifikowanych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: Pracownia edukacji ekologiczno–przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Sandomierz, którego całkowity koszt wynosi 75.000,00 zł.)

Niedawno nasza szkoła wzbogaciła się o nową pracownię – pracownię edukacji ekologiczno–przyrodniczej. Środki na jej sfinansowanie pochodzą z dwóch źródeł: z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz ze środków własnych Gminy Sandomierz.
W ramach tej pracowni otrzymaliśmy mnóstwo ciekawych pomocy dydaktycznych, do wykorzystania na zajęciach o tematyce ekologicznej i przyrodniczej. Pomoce te podzielone zostały na kategorie:

  1. Ochrona powietrza atmosferycznego, energia odnawialna (np.: ogniwo wodorowe i fotowoltaiczne, zestaw demonstracyjno – doświadczalny „Energia słoneczna”, zestawy do badania stanu powietrza, w tym zanieczyszczenia i hałasu, autko z napędem wodorowym).
  2. Ochrona wód (m.in.: zestawy edukacyjne do filtrowania, oczyszczania i uzdatniania wody, zestawy do badania stanu wody, czerpacz wody).
  3. Ochrona gleb i powierzchni ziemi (zestawy doświadczalne „Biodegradacja”, karty demonstracyjne „Cykl życia plastiku”, „Cykl życia metalu”, sita glebowe, zestawy do pobierania prób glebowych oraz inne).
  4. Pomoce do obserwacji, badania i pomiarów przyrodniczych (np.: lornetki, aparat fotograficzny, lupy, mikroskopy przenośne, mierniki wielofunkcyjne, termometry).

Oprócz tego otrzymaliśmy interaktywne zestawy dotyczące segregacji odpadów, obiegu wody w przyrodzie, filmy przyrodnicze i gry edukacyjne.

Poniżej kilka zdjęć prezentujących tylko część przyrządów i pomocy, które znalazły się w nowej pracowni.